Projekt Učíme sa navzájom dosiahol svoje finále

Projekt Učíme sa navzájom dosiahol svoje finále

ALKP sa v máji 2022 pustilo do veľmi užitočného partnerského projektu Učíme sa navzájom, ktorý bol zameraný na digitálnu transformáciu prostredníctvom rozvoja digitálnej pripravenosti, odolnosti a kapacity. Sektorovo zacieľoval na zlepšenie kompetencií jednotlivcov v rámci vzdelávania dospelých s ohľadom na rozvoj ich digitálnych zručností, mäkkých zručností, pedagogiky a didaktiky. Šijúc na mieru potrieb ALKP – prebiehal u nás mentoringový program pokročilých lektorov a mentorovanie začínajúcich lektorov. Partnerom projektu bola česká organizácia Centrum dohody – špecialista na mentoringový výcvik. Osemnásťmesačný projekt dosiahol svoje finále a 28.11.2023 boli všetky projektové aktivity ukončené.

Cieľovou skupinou v projekte na strane ALKP boli členovia našej organizácie, s ktorými spolupracujeme, konkrétne:

  1. Osoby pracujúce vo vzdelávaní dospelých / lektori s praxou viac ako 5 rokov (mentori)
  2. Osoby so žiadnou alebo s krátkou praxou v oblasti vzdelávania dospelých (mentees) – členovia ALKP, vrátane lektorov a osôb s nedostatkom príležitostí (zdravotné, ekonomické a geografické príčiny).

Sme veľmi radi, že sa nám podarilo naplniť ciele projektu:

  1. Naučiť sa používať mentorigové zručnosti u pokročilých lektorov (zvýšenie kompetencií)
  2. Rozvinúť zručnosti začínajúcich lektorov prostredníctvom mentoringu
  3. Rozvíjať organizáciu prostredníctvom zaradenia novej služby – poskytovanie mentoringu
  4. Nadviazať nadnárodnú spoluprácu s organizáciou Centrum dohody, vzájomne sa obohacovať v oblasti rozvoja vo vzdelávaní dospelých

Cieľovou skupinou na strane českého partnera Centrum dohody boli zamestnanci/konzultanti organizácie, ktorí absolvovali tréning mediálnej marketingovej komunikácie na sociálnych sieťach.

Českému partnerovi sa podarilo naplniť projektové ciele:

  1. Rozvíjať zručnosti mediálnej prezentácie a komunikácie na osobnej a firemnej úrovni
  2. Získať kľúčové zručnosti pre aktívne fungovanie na sociálnych sieťach
  3. Posilniť impakt spoločnosti v téme duševného zdravia a ďalších témach prostredníctvom efektívnej mediálnej a marketingovej komunikácie na sociálnych sieťach
  4. Nadviazať spoluprácu s ALKP a vzájomne sa obohacovať v oblasti rozvoja zamestnancov

Hlavnými aktivitami projektu boli:

Mentoringový tréning pokročilých mentorov

Individuálne mentoringy pre mentees

Skupinové mentoringy pre mentees

Vytvorenie príručky pre mentorov a mentees

Follow up mentorov po absolvovanom mentoringovom výcviku

Tréning mediálnej a marketingovej komunikácie

Vytvorenie edukačno-propagačných materiálov na podporu duševného zdravia

Vyhotovenie videovýstupov k lektorským zručnostiam

Vyhotovenie infografík k lektorským  zručnostiam

S radosťou môžeme konštatovať, že celý projekt považujeme my i všetci zúčastnení za prínosný a veľmi podnetný pre rozvoj svojich profesionálnych i osobných zručností. Slovami mentorov i mentees čo im projekt dal, si môžete prečítať/vypočuť TU.

Tento článok, videá a infografiky vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou. Ich obsah nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.