Bandziová Jarmila, Mgr.

Bandziová Jarmila, Mgr.

Lektor | Počet zobrazení: 5 149

V oblasti spracovania účtovnej a daňovej agendy disponujem niekoľkoročnými skúsenosťami...

V oblasti spracovania účtovnej a daňovej agendy disponujem niekoľkoročnými skúsenosťami v systéme poskytovania samostatných ekonomických činností pre širšie spektrum klientov rôzneho hospodárskeho zamerania (obchodné spoločnosti, podnikateľské subjekty fyzických osôb, neziskový sektor, verejná správa). Zároveň mám prax v spracovaní ekonomických projektov zo štrukturálnych fondov a ako osoba spôsobilá na verejné obstarávanie, som vykonávala činnosť vo verejnom obstarávaní.

V súčasnosti som zapísaná ako asistent audítora v Slovenskej komore audítorov (asistent audítora SKAU, licencia č. 3363), kde po uplynutí zákonom stanovenej lehoty praxe u audítorskej spoločnosti, mám záujem o vykonanie audítorskej skúšky a získanie licencie audítora. Silnou stránkou je zodpovednosť, precíznosť, samostatnosť, kolegialita a hlavne flexibilita.

Po absolvovaní rigorózneho konania (PhDr.), ktoré som začala v roku 2013 na VŠ Sládkovičovo, „Sociálna práca s nezamestnanými“, chcem sa zamerať na tento okruh cieľovej skupiny, hlavne osoby s rodinnými povinnosťami, formou poradenskej činnosti pri vypracovaní životopisu, motivačného listu, žiadostí o zamestnanie, možností podnikania a vypracovaní podnikateľského plánu, čo súvisí s témami zamerania mojej lektorskej práce v ekonomickej sfére.

Vedeniu účtovníctva sa venujem od roku 1993 ako hlavný ekonóm, od roku 2000 ako samostatná externá činnosť pre vedenie účtovníctva v spojení s lektorskou činnosťou a od roku 2009 ako spoločník a konateľ firmy ECOMM s.r.o. so zameraním aj na tvorbu a realizáciu vzdelávacích projektov.
Zameranie vzdelávacích aktivít pozostáva nielen z komplexného vedenia účtovníctva – jednoduchého, podvojného, akruálneho pre verejný sektor a účtovníctva pre neziskový sektor – ale zároveň pracujeme s celou škálou súvisiacich predpisov a ich aplikáciou pri spracovaní účtovníctva s nadväznosťou na daňové zákony, obchodný zákonník, občiansky zákonník, zákonník práce, živnostenský zákon, sociálne zákony, zákon o rozpočtových pravidlách, príručiek pre projektové účtovníctvo a mnoho ďalších, v nadväznosti na orientáciu sa v stále meniacej legislatíve.

Súčasťou kurzov a seminárov je práca pri vyhotovení daňových a účtovných dokladov s kontrolou správnosti ich náležitostí, účtovanie v účtovnom softvéri, vypracovanie účtovných závierok, inventarizácia, fakturácie, vedenie mzdovej agendy, personalistika, evidencia dane z pridanej hodnoty, oblasť zmluvných vzťahov, vypracovanie interných smerníc a rôzne administratívne činnosti vstupujúce do ekonomiky organizácie.Okrem základov účtovníctva obcí a verejnej správy, seminárov zameraných na aktualizácie legislatívnych predpisov v daňovej a účtovnej oblasti, oblasť eurofondov – vypracovanie a riadenie projektov, zúčtovanie a monitorovanie projektov,  ponúkam kurzy akreditované Ministerstvom školstva SR: „Ekonomika podniku“ v moduloch: Jednoduché účtovníctvo (80 hod.), Podvojné účtovníctvo (120 hod.), Mzdové účtovníctvo /60 hod.), Podvojné účtovníctvo neziskových organizácií (72 hod.), Administratíva a efektívny sekretariát (40 hod.). „Podnikateľské minimum“ v moduloch: Legislatívna úprava podnikania, Založenie živnosti a obchodnej spoločnosti, Prvé kroky v podnikaní, Právne minimum podnikateľa, Podnikateľský plán – základ úspechu na trhu práce (každý modul po 16 hod.).

Lektor školí

 • Základy podnikania
 • Kurzy pre uchádzačov o zamestnanie
 • Právne minimum
 • Projektový manažment
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva
 • vedenie podvojného účtovníctva
 • Akruálne účtovníctvo pre obce a verejnú správu
 • Účtovníctvo pre neziskový sektor
 • Hospodárska administratíva organizácie
 • Podnikateľské minimum
 • Podnikateľský plán

Referencie

Certifikáty/Osvedčenia

 • Asistent audítora – zápis v zozname asistenta audítora SKAU licencia č. 3363
 • Certifikát SKAU a MF SR – „Rozpočtovníctvo, účtovníctvo a audit účtovných jednotiek verejnej správy“
 • Osvedčenie – akreditovaný kurz „Podvojné účtovníctvo pre obce, vyššie územné celky a ich rozpočtové a príspevkové organizácie“
 • Preukaz o odbornej spôsobilosti na verejné obstarávanie reg.č. G2141-648-2009 (pre verejné obstarávanie do 30.6.2013)

Cena školenia od 0€/hod.

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

15

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.