Akreditovaný kurz „Kariérové poradenstvo pre pedagogických a odborných zamestnancov – zručnosti a inovácie“ je určený pre pedagogických alebo odborných zamestnancov pracujúcich na základných a stredných školách a v pedagogicko-psychologických centrách. Ide o inovačné vzdelávanie.

Cieľom vzdelávania je pripraviť kariérových poradcov na výkon činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce.

 

Najbližšie termíny kurzu:

7.6.2024 online kurz

12.7.2024 Banská Bystrica, prezenčný kurz

27.9.2024 Bratislava, prezenčný kurz 

18.10.2024, online kurz

Štandardná cena akreditovaného kurzu Kariérové poradenstvo: 612,00 €.

Podľa §14  Zákona 533/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme patrí absolventovi inovačného vzdelávania príplatok za profesijný rozvoj pedagogického alebo odborného zamestnanca vo výške  3 % až 9% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený. Podmienky poskytovania príplatku v súlade s osobitným predpisom dohodne zamestnávateľ v kolektívnej zmluve alebo ich upraví vo vnútornom predpise

Referencie

Povedali o nás účastníci kurzu

Pre koho je školenie určené

Vzdelávanie je určené pre pedagogických a odborných zamestnancov s minimálnou praxou 2 roky.

Pedagogickí zamestnanci podľa  §19 zákona 138/2009 Z.z.

 1. učiteľ,
 2. vychovávateľ,
 3. školský špeciálny pedagóg.

Kariérová pozícia: výchovný poradca, kariérový poradca, školský poradca, školský špecialista vo výchove a vzdelávaní, triedny učiteľ

Kariérový stupeň: samostatný pedagogický zamestnanec

Pre odborných zamestnancov podľa § 23  zákona 138/2019 Z.z.:
 1. psychológ a školský psychológ,
 2. špeciálny pedagóg,
 3. kariérový poradca,
 4. sociálny pedagóg.

Kariérový stupeň: samostatný odborný zamestnanec

Priebeh školenia

Školenie prebieha prezenčne v rozsahu 55 vyučovacích hodín. V čase nemožnosti konania sa prezenčnej výučby (z dôvodu protipandemických opatrení na zamedzenie šírenia sa vírusu COVID-19) prebieha výučba online prostredníctvom aplikácie ZOOM v plnom rozsahu prezenčnej  výučby.

Podmienky ukončenia vzdelávania

 • 80 % osobná účasť na prezenčnej forme vzdelávania,
 • vypracovanie  a prezentácia záverečnej práce v rozsahu 12 – 16 strán, ktorej obsah priamo súvisí s problematikou kariérového poradenstva,

Prečo si vybrať práve školenie ALKP?

Ku kurzu dostanete:

 • kvalitné študijné materiály, praktické ukážky a cvičenia,
 • príjemnú atmosféru,
 • fundovaného lektora s dlhoročnou praxou,
 • absolvovaním školenia získate osvedčenie o absolvovaní inovačného vzdelávania

Hlavné témy

 • Všeobecné aspekty kariérneho poradenstva a jeho nové trendy
 • Tréning zručností kariérneho poradcu s využitím koučovacieho prístupu
 • Metódy a formy práce kariérneho poradcu zážitkovou formou
 • Špecifiká cieľových skupín kariérneho poradenstva v 21.storočí
 • Multidisciplinárny a prierezový charakter kariérneho poradenstva

Úlohou kariérneho poradcu je podnietiť čo najväčší počet študentov, aby čím skôr začali na sebe pracovať a aktívne formovali svoj kariérny a osobnostný rast. Pridaná hodnota kariérneho poradenstva pre žiakov spočíva najmä v riešení problémov, s ktorými sa stretávajú žiaci v priebehu štúdia, pri rozhodovaní, výbere alebo zmene vzdelávania.

Krátke videá z kurzu môžete nájsť na našom Fb profile alebo si môžete pozrieť videoukážku z jednotlivých aktivít skupinového kariérneho poradenstva pre žiakov stredných škôl  TU

Naučíte sa

 • ako viesť individuálne a skupinové rozhovory so žiakmi o budúcom povolaní, či výbere školy,
 • ako používať kľúčové informácie pri práci s rodičmi,
 • ako viesť žiakov k zodpovednému prístupu voči svojej pracovnej budúcnosti,
 • ako pomáhať pri rozhodovaní sa a nasmerovaní svojej kariéry,
 • aktuálne poznatky z ťažiskových disciplín (psychológia práce, pedagogika, sociológia a pracovné právo).

Zároveň

 • Rozšírite si kompetencie kariérového poradcu pri realizácii kariérového poradenstva o koučovacie techniky
 • Absolvuje tréning zručností práce kariérového poradcu s využitím koučovacieho prístupu
 • Dokážete viesť žiaka k cielenej sebareflexii
 • Budete ovládať manažment zmeny u individuálneho žiaka
 • Spoznáte prierezový charakter práce kariérového poradcu

Hodnotenie vzdelávania absolventami inovačného vzdelávania (len obhájení so záverečnou prezentáciou pred komisiou nájdete) TU.

Ak Vás naša práca oslovuje a hľadáte ďalšie možnosti spolupráce s nami,  staňte sa členom ALKP.