Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP)
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica

Tel.: +421 919 185 148

Tel.: +421 915 871 692
E-mail: alkp@alkp.sk
Web: www.alkp.sk

IČO: 42 303 478
DIČ: 2023641653

Číslo účtu: 5036419455/0900 Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK43 0900 0000 0050 3641 9455
BIC – SWIFT kód: GIBASKBX

OZ registrované  Ministerstvom vnútra pod č. VVS/1-900/90-40223