Na Slovensku v súčasnosti poskytujú overovanie odbornej spôsobilosti v čiastočnej kvalifikácii Lektor len 2 inštitúcie.

 Jednou z nich je ALKP.

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu oprávnená inštitúcia na vykonávanie skúšok na overovanie odbornej spôsobilosti čiastočnej kvalifikácie Lektor.

Zákon o celoživotnom vzdelávaní bude vyžadovať certifikáciu lektorov. Staňte sa aj Vy certifikovaným lektorom! Kvalifikácia Lektor je čiastočná, vzhľadom na skutočnosť, že lektorské pôsobenie je v rôznych odborných oblastiach: marketing, pc zručnosti, komunikácia, podnikanie, účtovníctvo….Na skúške sa overujú len lektorské kompetencie:sociálne, didaktické a andragogické.

V prípade záujmu o overenie odbornej spôsobilosti  nájdete formulár písomnej  žiadosti o vykonanie skúšky TU.

Písomnú žiadosť o vykonanie skúšky spolu so všetkými povinnými prílohami zasiela uchádzač najneskôr 21 dní pred konaním skúšky na adresu:

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica

K žiadosti o vykonanie skúšky uchádzač priloží:

a) úradne osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,

b) úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý vedie k získaniu kvalifikácie, o ktorej overenie žiada, alebo potvrdenie zamestnávateľa o najmenej 5-ročnej praxi v príslušnom odbore (pozn.: v prípade SZČO sa za potvrdenie o praxi považuje čestné prehlásenie takejto osoby)

c) doklad o zaplatení poplatku

Cena certifikácie: 190€

Cena certifikácie pre členov ALKP: 150€

Poplatok je potrebné uhradiť na:

Číslo účtu: 5036419455/0900

IBAN: SK4309000000005036419455

BIC – SWIFT: GIBASKBX

Variabilný symbol: 8888

Do poznámky pre prijímateľa uveďte účel: Certifikácia a Vaše meno a priezvisko

Najbližšie plánované termíny skúšok v roku 2023:

24.11.2023, B. Bystrica

Skúšku tvorí teoretická časť a praktická časť, na ktorej výkon sa overuje dosiahnutá odborná spôsobilosť a ktorá je určená hodnotiacim štandardom. Uskutočňuje sa v ústnej forme a praktickej forme. Skúška je verejná a uskutočňuje sa pred skúšobnou komisiou oprávnenej vzdelávacej inštitúcie. Pred začatím skúšky uchádzač predloží predsedovi skúšobnej komisie doklad totožnosti.

Kritériom pri teoretických vedomostiach je 70% úspešnosť, pri nižšej úspešnosti je uchádzačovi skúšku opakovať. Kritériom pri praktických zručnostiach je zvládnutie 45 minútového lektorského vystúpenia so stanoveným cieľom vzdelávania, vhodný výber metód a foriem vzdelávania, ovládanie didaktických a technických pomôcok, dosiahnutie stanoveného cieľa vzdelávania a používanie odbornej terminológie.

Ak uchádzač vzdelávania  na záverečnej skúške neuspeje, má právo vykonať opakovanú skúšku v plnom rozsahu, alebo len tú časť skúšky, ktorú vykonal neúspešne. Časť záverečnej skúšky, v ktorej uspel, sa uznáva.

Vzdelávací program zodpovedá nárokom uvedeným v kvalifikačných požiadavkách a hodnotiacich kritériách. Úroveň nadobudnutých všeobecných schopností je súčasťou hodnotiaceho štandardu (minimálna požiadavka úrovne ISCED 2C).

Hodnotiaci a kvalifikačný štandard čiastočnej kvalifikácie Lektor nájdete TU

Podklady na teoretickú prípravu na skúšku nájdete TU

Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky bude uchádzačovi vydané Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii LEKTOR. 

Oprávnenie na vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti čiastočnej kvalifikácie Lektor nájdete TU.

Ak sa uchádzač zo zdravotných dôvodov alebo iných závažných dôvodov nemôže zúčastniť skúšky v stanovenom termíne, môže s uvedením dôvodov písomne požiadať o určenie iného termínu konania skúšky. Žiadosť musí byť doručená oprávnenej vzdelávacej inštitúcii najneskôr dva dni pred pôvodným termínom konania skúšky. 

Dokumenty na stiahnutie:

word Potvrdenie o praxi v odbore /.docx/

word Čestné vyhlásenie o 5 ročnej praxi v odbore (SZČO) /.docx/

word Žiadosť o vykonanie skúšky /.docx/

word Súhlas so spracovaním osobných údajov

Kontakty

V prípade otázok píšte na alkp@alkp.sk alebo telefonujte na t.č. 0919185148.

Rozhodnutie o certifikácii právoplatné od 16.6.2020