Na Slovensku v súčasnosti poskytujú overovanie odbornej spôsobilosti v čiastočnej kvalifikácii Lektor len 2 inštitúcie.

 Jednou z nich je ALKP.

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov je Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu oprávnená inštitúcia na vykonávanie skúšok na overovanie odbornej spôsobilosti čiastočnej kvalifikácie Lektor.

Zákon o celoživotnom vzdelávaní bude vyžadovať certifikáciu lektorov. Staňte sa aj Vy certifikovaným lektorom! Kvalifikácia Lektor je čiastočná, vzhľadom na skutočnosť, že lektorské pôsobenie je v rôznych odborných oblastiach: marketing, pc zručnosti, komunikácia, podnikanie, účtovníctvo….Na skúške sa overujú len lektorské kompetencie:sociálne, didaktické a andragogické.

V prípade záujmu o overenie odbornej spôsobilosti  nájdete formulár písomnej  žiadosti o vykonanie skúšky TU.

Písomnú žiadosť o vykonanie skúšky spolu so všetkými povinnými prílohami zasiela uchádzač najneskôr 21 dní pred konaním skúšky na adresu:

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov
Partizánska cesta 97
974 01 Banská Bystrica

K žiadosti o vykonanie skúšky uchádzač priloží:

a) úradne osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,

b) úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý vedie k získaniu kvalifikácie, o ktorej overenie žiada, alebo potvrdenie zamestnávateľa o najmenej 5-ročnej praxi v príslušnom odbore (pozn.: v prípade SZČO sa za potvrdenie o praxi považuje čestné prehlásenie takejto osoby)

c) doklad o zaplatení poplatku

Cena certifikácie: 150€

Cena certifikácie pre členov ALKP: 100€

Členovia ALKP a účastníci nášho akreditovaného kurzu LEKTOR  majú možnosť certifikácie za výhodnejšiu cenu, tzn. členovia ALKP za  100 Eur a nečlenovia ALKP, ktorí absolvovali akreditovaný kurz Lektor majú možnosť využiť 20% zľavu na certifikáciu a absolvovať ju  za 120 Eur. 

Poplatok je potrebné uhradiť na:

Číslo účtu: 5036419455/0900

IBAN: SK4309000000005036419455

BIC – SWIFT: GIBASKBX

Variabilný symbol: 8888

Do poznámky pre prijímateľa uveďte účel: Certifikácia a Vaše meno a priezvisko

Najbližšie plánované termíny skúšok v roku 2022:

4.2.2022, B. Bystrica

27.5.2022, B. Bystrica

Skúšku tvorí teoretická časť a praktická časť, na ktorej výkon sa overuje dosiahnutá odborná spôsobilosť a ktorá je určená hodnotiacim štandardom. Uskutočňuje sa v ústnej forme a praktickej forme. Skúška je verejná a uskutočňuje sa pred skúšobnou komisiou oprávnenej vzdelávacej inštitúcie. Pred začatím skúšky uchádzač predloží predsedovi skúšobnej komisie doklad totožnosti.

Kritériom pri teoretických vedomostiach je 70% úspešnosť, pri nižšej úspešnosti je uchádzačovi skúšku opakovať. Kritériom pri praktických zručnostiach je zvládnutie 45 minútového lektorského vystúpenia so stanoveným cieľom vzdelávania, vhodný výber metód a foriem vzdelávania, ovládanie didaktických a technických pomôcok, dosiahnutie stanoveného cieľa vzdelávania a používanie odbornej terminológie.

Ak uchádzač vzdelávania  na záverečnej skúške neuspeje, má právo vykonať opakovanú skúšku v plnom rozsahu, alebo len tú časť skúšky, ktorú vykonal neúspešne. Časť záverečnej skúšky, v ktorej uspel, sa uznáva.

Vzdelávací program zodpovedá nárokom uvedeným v kvalifikačných požiadavkách a hodnotiacich kritériách. Úroveň nadobudnutých všeobecných schopností je súčasťou hodnotiaceho štandardu (minimálna požiadavka úrovne ISCED 2C).

Hodnotiaci a kvalifikačný štandard čiastočnej kvalifikácie Lektor nájdete TU

Podklady na teoretickú prípravu na skúšku nájdete TU

Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky bude uchádzačovi vydané Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii LEKTOR. 

Na overenie odbornej spôsobilosti čiastočnej kvalifikácie LEKTOR sa môžete prihlásiť TU.

Oprávnenie na vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti čiastočnej kvalifikácie Lektor nájdete TU.

Ak sa uchádzač zo zdravotných dôvodov alebo iných závažných dôvodov nemôže zúčastniť skúšky v stanovenom termíne, môže s uvedením dôvodov písomne požiadať o určenie iného termínu konania skúšky. Žiadosť musí byť doručená oprávnenej vzdelávacej inštitúcii najneskôr dva dni pred pôvodným termínom konania skúšky. 

Dokumenty na stiahnutie:

word Potvrdenie o praxi v odbore /.docx/

word Čestné vyhlásenie o 5 ročnej praxi v odbore (SZČO) /.docx/

word Žiadosť o vykonanie skúšky /.docx/

Kontakty

V prípade otázok píšte na alkp@alkp.sk alebo telefonujte na t.č. 0919185148.

Rozhodnutie o certifikácii právoplatné od 16.6.2020