Maitnerová Ľudmila, Mgr.

CERTIFIKOVANÝ LEKTOR

Maitnerová Ľudmila, Mgr.

Lektor | Počet zobrazení: 6 385

Lektorovaniu, vzdelávaniu dospelých a poradenstvu pre dospelých sa venujem od roku 1997...

Lektorovaniu, vzdelávaniu dospelých a poradenstvu pre dospelých sa venujem od roku 1997, kedy som absolvovala  Kurz lektorských zručností. V tomto období som sa zameriavala na nezamestnaných a ľudí znevýhodnených na trhu práce. Pri svojej práci využívam inovatívne metódy, formy a prístupy v kariérovom poradenstve a vzdelávaní dospelých, ktoré som sa naučila pod vedením Marca Siegrista zo Švajčiarska (autor K.A.B.A. metódy pre skupinové poradenstvo).

Od roku 2006 po otvorení živnosti som rozšírila svoje lektorské kompetencie do oblasti tréningov soft skills, manažérskych a obchodných zručností. Účastníci mojich kurzov sú ľudia zo štátnej aj neštátnej sféry, školstva, samosprávy, neziskových inštitúcií, či firiem so zameraním na rôzne oblasti činnosti, z rôznych úrovní riadenia a výkonu práce.

Od roku 2008 sa venujem aj trénovaniu mozgu a pamäte a využívaniu pamäťových techník v každodennom živote a povolaní a od tohto roku som aj členkou  České společnosti  pro trénování paměti a mozkový jogging Praha člen European federation of older persons.  Lektorujem tiež kurzy kontinuálneho vzdelávania pre pedagogických zamestnancov.

Ako členka tímu som spolupracovala pri príprave podkladových materiálov, tvorbe vzdelávacích modulov a učebných osnov pre kvalifikačný rámec lektora v ďalšom vzdelávaní k certifikácii. Som členkou Českej společnosti  pro trénování paměti a mozkový jogging Praha a členom European federation of older persons.

Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry

Mám 20 ročnú prax v príprave a vedení tréningov, školení, seminárov. Uprednostňujem interaktívne metódy, flexibilne reagujem na požiadavky klientov a snažím sa vytvárať príjemnú a tvorivú atmosféru, s dôrazom  na aplikovateľnosť získaných vedomostí a informácií v praxi.

Lektor školí

Sociálno-komunikačné výcviky, rozvoj osobnosti

 • Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti
 • Interpersonálna komunikácia
 • Asertívne zvládanie záťažových komunikačných situácií
 • Riadenie interpersonálnych konfliktov, predchádzanie a riešenie konfliktov (certifikát)
 • Zvládanie stresu a predchádzanie syndrómu vyhorenia
 • Rozvoj sociálnych zručností
 • Time management
 • Prezentačné zručnosti
 • Sebamotivácia

Profesijné a kariérové poradenstvo ((certifikát)

 • Bilancia kompetencií (certifikát)
 • Rozvoj kľúčových kompetencií
 • Orientácia na trhu práce
 • Voľba a výber zamestnania
 • Uplatnenie sa na trhu práce
 • Spokojnosť v práci
 • Tvorba podnikateľského plánu pre začínajúcich podnikateľov
 • Rozvoj poradenských kompetencií poradcu

Andragogické minimum pre lektora vzdelávania dospelých (certifikát)

 • Andragogické, didaktické, osobnostné, sociálne, reflexívne kompetencie lektora

Manažérske zručnosti (certifikát)

 • Efektívna komunikácia a riadiaca činnosť
 • Budovanie, vedenie tímu, tímová spolupráca
 • Efektívne vedenie a moderovanie porád
 • Motivácia a hodnotenie zamestnancov

Obchodné a predajné zručnosti

 • Analýza predajných zručností
 • Nákupný cyklus
 • Predajný proces
 • Typy klientov
 • Zvládanie námietok

Tréning mozgu a pamäte (certifikát)

 • Efektívne využívanie pamäťových techník, kreatívnych metód, postupov a myslenia

Referencie

 • Slovenská pošta
 • IVAKS s.r.o
 • Národný ústav celoživotného vzdelávania
 • ASTRA EDUCA
 • BEPS s.r.o.
 • Domov pre seniorov Golden Age
 • Ing. Ivan Liška CREDIT 0623
 • Ing. Jana Uhlíková Európska vzdelávacia agentúra Meridián
 • Ing. Marián Bilický TMC
 • K.A.B.A. Slovensko
 • Mestský úrad Liptovský Hrádok
 • Naša škola (súkromná základná škola)
 • NOVAtraining s.r.o.
 • TOP Systems
 • Prokeš & Co.
 • PARTNERS GROUP SK a Kooperatíva poisťovňa
 • SAD LIORBUS, SAD Prievidza
 • MIBA Sinter Slovakia s.r.o.
 • Prima stavebniny
 • AGE – elektro, BILLA
 • BHS Drives and Pumps s.r.o.
 • ANIMA Centrum sociálnych služieb
 • AIRA n.o.
 • Akadémia vzadelávania Čadca, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin
 • Comsyco s.r.o
 • DOMÉNA Consulting s.r.o.
 • EDITION s.r.o
 • Education & Consulting Center, s.r.o
 • Energobyt spol. s r.o.
 • Erves n.o.
 • EUROTRAINING s.r.o.
 • Ing. Marián Bilický TM Consulting
 • Ing. Vladimír Zvolenský, CSc. ACTION a Z
 • JVI s.r.o.
 • Meritum a.s.
 • M-PROMEX s.r.o.
 • PhDr. Štefan Kekely INFOT
 • TEKO-R spol.s r.o.
 • Tranac s.r.o.
 • Vzdelávacie a poradenské centrum a.s.
 • Y-education s.r.o.
 • Žigo s.r.o.
 • Štatistický úrad SR
 • Národný inšpektorát práce
 • Obecný úrad Lehnice
 • Mestský úrad a Dom kultúry Čadca
 • STEFE, a.s.
 • Štrbák s.r.o.
 • Vojenská zotavovňa
 • ELTEK VALERE s.r.o.
 • Gymnázium M.M.Hodžu Liptovský Mikuláš
 • Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Turčianske Teplice, Považská Bystrica, Púchov, Levice, Veľký Krtíš, Rožňava, Malacky, Kežmarok, Stará Ľubovňa

Certifikáty/Osvedčenia

 • Školenie školiteľov : Bilancia kompetencií
 • Manažér ďalšieho vzdelávania, Lektor ďalšieho vzdelávania
 • Aktivizujúce metódy vo výchove – vzdelávanie multiplikátorov
 • Tréner pamätiI., II.,  III. stupňa
 • Základy koučingu
 • Ako sa stať úspešným obchodníkom
 • Kariérové poradenstvo a tréning kľúčových kompetencií
 • Rozvoj komunikačných zručností  manažérov
 • Vzdelávanie manažérov k budovaniu efektívnych tímov
 • Jednanie s klientom. Ako predísť konfliktu, ako riešiť konflikt
 • Kurz lektorských zručností na vedenie kurzov
 • Sociálno – psychologický výcvik pre pracovníkov služieb zamestnanosti

Cena školenia od 15 €/hod.

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

20

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.