Hanuliaková Ildikó, Ing.

Ildiko Hanuliakova
CERTIFIKOVANÝ LEKTOR

Hanuliaková Ildikó, Ing.

Lektor | Počet zobrazení: 5 458

Mám 20 ročnú prax v oblasti služieb zamestnanosti...

Mám 20 ročnú prax v oblasti služieb zamestnanosti. Počas pôsobenia na ÚPSVaR Dunajská Streda som získala kompetencie v oblasti kariérového poradenstva, spolupráce so zamestnávateľmi, realizácie individuálnych a skupinových pohovorov s uchádzačmi o zamestnanie spojených so vzdelávaním a prípravou pre trh práce. Aktívne som sa zapájala do cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce a podieľala som sa na tvorbe,  manažovaní a finančnom riadení národných, cezhraničných a medzinárodných projektov.

Poskytovala som klientom – zamestnávateľom, uchádzačom o zamestnanie poradenstvo ohľadom možností  využívania aktívnych opatrení trhu práce zameraných na zvyšovanie zamestnateľnosti a podporu zamestnanosti. Mám bohaté skúsenosti aj v oblasti profesionálnej prezentácie na seminároch, workshopoch a konferenciách. Od roku 2012 som spoluzakladateľkou občianskeho združenia, kde sa venujem najmä nasledujúcim činnostiam: manažovanie vzdelávacích aktivít, poskytovanie kariérového poradenstva, podpora reintegrácie uchádzačov o zamestnanie na trh práce s dôrazom na znevýhodnené skupiny, projektové riadenie, medzinárodná spolupráca v oblasti celoživotného vzdelávania a kariérového poradenstva, lektor vzdelávania dospelých.

Lektor školí

 • Kariérové poradenstvo
 • Príprava projektovej žiadosti
 • Manažment a finančný manažment projektov
 • Kurz pre začínajúcich podnikateľov
 • Základy podnikania
 • Tvorba podnikateľského plánu
 • Rozvoj zručností uchádzačov o zamestnanie
 • Príprava na pracovný pohovor
 • Osobnostný tréning založený na kognitívno-behaviorálnej terapii
 • Profesionálna prezentácia

Referencie

 • Partner 07, Dunajská Streda
 • KABA Slovensko Martin
 • Dunakadémia Dunajská Streda
 • TREXIMA Bratislava s.r.o.
 • Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder

Certifikáty/Osvedčenia

 • Riadenie a realizácia pomoci zo štrukturálnych fondov
 • Lektor ďalšieho vzdelávania
 • Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania
 • Manažér ďalšieho vzdelávania
 • Tréning zručností v kariérovom poradenstve pre efektívnu prax
 • Osobnostný tréning založený na kognitívno-behaviorálnej terapii

Cena školenia

od 20 €/hod.

Lektor pôsobí v regióne

Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj, Žilinský kraj

Roky praxe

20

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.