Slobodníková Oľga, RNDr. Mgr. PhD.

Slobodníková Oľga, RNDr. Mgr. PhD.

Lektor | Počet zobrazení: 6 622

Ľuďom rozširujem ich vedomosti, informácie, poznatky a vlastné hranice...

Ľuďom rozširujem ich vedomosti, informácie, poznatky a vlastné hranice.  Zdokonaľujem najdôležitejšie zručnosti nevyhnutné pre úspešný a šťastný život. Držím sa dvoch možností ako niečo urobiť: 1) správne a 2) znova. Volím si tú prvú. Niekedy sa mi stane, že použijem aj druhú. Účastníkov kurzov vediem k tomu, aby sa nevzdávali.

Viac ako 15 rokov sa venujem vzdelávaniu dospelých v oblasti cestovného ruchu a rozvoja regiónov, miest a obcí/vidieka. Prednášala som na Univerzite M. Bela v Banskej Bystrici ako aj na ďalších európskych univerzitách. Navštívila som viac ako 30 európskych krajín a krajiny v Severnej Amerike, Ázii a Afrike, takže poskytujem praktické a teoretické znalosti a zahraničné know-how. Prinášam aktuálne trendy a aplikujem ich na podmienky Slovenska.

Mám praktické skúsenosti z prípravy a realizácie viacerých projektov rozvoja turizmu, regiónov a vidieka, ktoré sa aplikovali do praxe a úspešne fungujú. Na kurzoch používam predovšetkým zážitkovú metódu, v rámci ktorej si už počas kurzu každý účastník môže vyskúšať v praktických cvičeniach to, čo sa naučil počas lekcií. Získané vedomosti dokážu účastníci kurzov ihneď využiť vo svojej profesijnej praxi i v osobnom živote.

Tiež som absolventka akreditovaného štúdia EUROMANAŽÉR. Počas tohto štúdia som získala nielen teoretické, no hlavne praktické poznatky z oblasti rozvoja osobnosti, efektívnej komunikácie a personálneho manažmentu. Účastníkov kurzov, jednotlivcov i skupiny, ako aj začínajúcich podnikateľov, rekvalifikantov, uchádzačov o zamestnanie a ďalších účastníkov, ktorým ide o rozvoj svojej osobnosti a firmy, učím efektívne komunikovať, reálne odhadovať svoje schopnosti, určovať si ciele a hľadať cesty k dosiahnutiu vlastných úspechov. Pre účastníkov vzdelávania som ich motivátorom, na kurzoch vytváram interaktívny vzťah medzi mnou a účastníkmi.

Okrem vyššie uvedeného mám i vysokoškolské telovýchovné vzdelanie. Pohyb je moja srdcová záležitosť.
Hrala som desať rokov 1. slovenskú národnú ligu v hádzanej žien. Pravidelne cvičím a pohyb je súčasťou môjho každodenného života.
Poskytujem poradenské služby v rámci cvičení pre zdravie a pohybových aktivít pričom sa venujem:
– cvičeniam na odstraňovanie bolestí chrbtice, kĺbov,
– na aerobné i anerobné pohybové aktivity (beh, cyklistika, turistika, lyžovanie – bežecké, zjazdové;  fitness, regeneračné cvičenia) .
– na redukciu hmotnosti,
– na formovanie postavy.
Cvičím s jednotlivcami, s menšími skupinami (4-5 osôb) i s kolektívmi.

Lektor školí

 • Cestovný ruch
 • Geografia cestovného ruchu
 • Sprievodca cestovného ruchu
 • Potenciál územia pre rozvoj CR
 • Tvorba plánov rozvoja CR v regiónoch, mestách a obciach/vidieku
 • Produkty a služby v CR
 • Značka a imidž v CR
 • Komunikácia v CR
 • CR na Slovensku a v zahraničí
 • Rozvoj regiónov z hľadiska cestovného ruchu
 • Tvorba plánov rozvoja regiónov, miest a obcí/vidieka
 • Tvorba plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)
 • Vidiecky a mestský cestovný ruch
 • Podnikanie na vidieku
 • Vidiecky cestovný ruch a jeho rozvoj
 • Rozvoj regiónov v zahraničí a na Slovensku
 • Efektívna komunikácia
 • Verbálna, neverbálna a asertívna komunikácia
 • Bariéry v komunikácii
 • Rečové techniky a rečový prejav
 • Charizma a prezentačné zručnosti
 • Verejný prejav
 • Pohotové čítanie a myšlienkové spracovanie textu
 • Rozvoj osobnosti
 • Rozvoj správnych zručností
 • Riadenie vlastnej kariéry
 • Zostavenie osobného plánu
 • Impulzy k zmene
 • Vystupovanie pred publikom
 • Motivovanie ľudí
 • Riešenia problémov a prijímanie rozhodnutí
 • Efektívne vyjednávanie
 • Biznis protokol
 • Firemná kultúra
 • Príprava na rokovanie so zahraničným partnerom z rôznych kultúr

Referencie

 • Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
 • IPV Inštitút priemyselnej výchovy Žilina
 • Sámel EdU, s.r.o.
 • OZ Banský región – Terra Montanae

Certifikáty/Osvedčenia

 • Štátna skúška a VŠ diplom z odboru Regionálna geografia a regionálny rozvoj (PhD.)
 • Štátna skúška a VŠ diplom z rigorózneho konania Geografia (RNDr.)
 • Štátna skúška a VŠ diplom z odboru Geografia (Mgr.)
 • Štátna skúška a VŠ diplom z odboru Telesná výchova (Mgr.)
 • inštruktorka lyžovania (bežecké, zjazdové)
 • inštruktorka plávania
 • Štátna skúška a VŠ diplom z odboru Euromanažér (špecializácia na rozvoj osobnosti, efektívnu komunikáciu, firemnú kultúru, personálny manažment)
 • Rozvoj komunikačných zručností
 • Sprievodkyňa cestovného ruchu

Cena školenia

od 20€/hod.

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko, Banskobystrický kraj

Roky praxe

18

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.