Kováčik Vladimír, Dr.h.c. PaedDr. PhDr. DBA, MSc.

Kováčik Vladimír, Dr.h.c. PaedDr. PhDr. DBA, MSc.

Lektor | Počet zobrazení: 17 618

Po ukončení vysokoškolského štúdia v odbore primárna výchova a vzdelávanie na Pedagogickej fakulte Vysokej školy pedagogickej v Nitre v roku 1994 začal pôsobiť ako vychovávateľ v Ústave sociálnej starostlivosti pre deti a mládež v Nitre, neskôr nastúpil ako profesionálny vojak Armády SR na Ministerstvo obrany SR v Bratislave, kde pôsobil ako vedúci samostatného oddelenia dočasne vyčlenený na plnenie úloh a koordináciu činností v ústrednom orgáne štátnej správy SR, neskôr ako riadiaci pracovník úradu Ministerstva obrany SR a lektor odbornej prípravy Inštitútu vojenskej diplomacie Ministerstva obrany SR.

V roku 1999 ukončil postgraduálne špecializované štúdium v odbore vojenské spravodajstvo a prieskum na Fakulte pozemného vojska Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Počas služobnej činnosti v Ozbrojených silách SR sa venoval aj pedagogickej práci. Jeho odborné prednášky a účelové kurzy absolvovali príslušníci Ozbrojených síl SR a Ozbrojených zborov SR, ako aj štátni zamestnanci, zaradení pre výkon služobnej činnosti v stálych diplomatických, mierových a pozorovateľských misiách v zahraničí. V roku 2001 ukončil rigorózne štúdium v odbore ontogenetická a pedagogická psychológia na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2010 je odborným poradcom a medzinárodným lektorom Európskej vzdelávacej agentúry SR v Bratislave. V roku 2011 absolvoval blokový vzdelávací kurz manažérskych zručností EVAM v Bratislave. Jeho školení, kurzov a konzultácií sa zúčastnili zamestnanci štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, pedagógovia základných a stredných škôl, vrcholoví manažéri bankového a hotelového sektoru, lekári a pracovníci špecializovaných zdravotníckych zariadení, majitelia a manažéri súkromných spoločností, ktorí svoje obchodné aktivity a spoluprácu rozvíjali v štátoch východnej Európy (Ukrajina, Ruská federácia, Bielorusko, Moldavsko) a zahraniční účastníci kurzov.

V roku 2013 začal pôsobiť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR ako koordinátor a tútor poradenského centra a člen sektorovej rady národného projektu Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií a Národnej sústavy povolaní SK ISCO v rámci ESF a OP Vzdelávanie, Zamestnanosť a sociálna inklúzia a Ľudské zdroje. V roku 2016 ukončil postgraduálne profesijné štúdium s atestáciou v odbore manažment ľudských zdrojov na Otvorenej európskej akadémii ekonomiky a politiky v Prahe v ČR a rigorózne štúdium v odbore sociálna práca a poradenstvo na Fakulte sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius v Sládkovičove. V roku 2016 mu bola udelená Pamätná plaketa J. A. Komenského za zásluhy o rozvoj pedagogických vied v oblasti profesijného vzdelávania. V roku 2017 sa stal medzinárodným certifikovaným lektorom s atestáciou na International Education Society London. Od roku 2016 do roku 2018 pôsobil ako vedúci oddelenia a konzultant – špecialista pre oblasť výchovy, vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov v Európskom vzdelávacom a konzultačnom centre, Národnej pobočke ECC pre krajiny východnej Európy. V rokoch 2018 – 2020 absolvoval manažérske štúdium v odbore manažment organizácie na Otvorenej európskej akadémii ekonomiky a politiky v Prahe v ČR. V roku 2019 mu Medzinárodná akademická rada Higher School Teachers European Society udelila čestný doktorát (Doctor honoris causa) za prínos a rozvoj v oblasti manažmentu ľudských zdrojov. V súčasnosti sa venuje poradenskej a lektorskej činnosti v oblasti organizačného a personálneho manažmentu, bezpečnostného manažmentu, ako aj profesijnému a firemnému vzdelávaniu.

V oblasti publikačnej a pedagogickej je autorom, spoluautorom a konzultantom niekoľkých odborných publikácii a učebných textov venovaných výchove a vzdelávaniu, pracovno-terapeutickej starostlivosti a strategickému riadeniu ľudských zdrojov. Aktívne ovláda ruský jazyk (certifikáty STANAG 6001, SLP 3, C1) a nemecký jazyk.

Lektor školí

 • Stres a syndróm vyhorenia
 • Asertívna komunikácia
 • Emocionálnu inteligenciu
 • Obchodné taktiky, stratégie, vyjednávanie a predaj zameraný na trhy východnej Európy
 • Základné zásady, úlohy a charakter riešenia zmien a bezpečnostných rizík
 • Mäkké zručnosti
 • Súkromná bezpečnosť a krízové riadenie
 • Stres manažment
 • Vedenie a riadenie ľudských zdrojov
 • Psychologické poradenstvo
 • Sociálne poradenstvo

Referencie

 • MŠVVaŠ SR
 • Ministerstvo Obrany SR
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Národný ústav celoživotného vzdelávania
 • Európska vzdelávacia agentúra
 • Inštitút vojenskej diplomacie MO SR
 • Ozbrojené sily SR
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania MŠVVaŠ, Bratislava
 • European Education Agency, Národná pobočka EEA, RF
 • European Consulting Center, Národná pobočka ECC, Ukrajina
 • Vzdelávacia a osvetová agentúra, Ukrajina
 • Osvetové a prekladateľské centrum, Ukrajina
 • Prístupové, asociačné  a edukačné programy pre nečlenské krajiny EÚ
 • Litera, Futurum a Kalibro
 • Asseco Central Europe, a.s. Bratislava
 • Trexima, s.r.o. Bratislava
 • Vyhľadávacia a záchranná služba Inovec, Trenčín
 • Virtual Reality Media, a.s. Trenčín
 • Slovak Business Agency, Bratislava
 • Ústredná vojenská nemocnica, Ružomberok
 • Univerzitná nemocnica, Martin
 • Fakultná nemocnica, Trenčín
 • Neways Slovakia, a.s., Nová Dubnica
 • MSM Group, a.s., Dubnica n/V
 • Zbor väzenskej a justičnej stráže SR
 • Zväz vojakov Slovenskej republiky
 • Hasičský a záchranný zbor SR
 • ÚPSVaR Bratislava
 • ÚPSVaR Trenčín
 • Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
 • Emergency Support, zdravotná služba, Trenčín

Certifikáty/Osvedčenia

 • Certifikát STANAG 6001
 • Certifikát SLP 3 z ruského jazyka  
 • Kurz manažérskych zručností
 • Odborná spôsobilosť v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z.
 • Kurz stres manažmentu
 • Kurz emocionálnej inteligencie
 • Medzinárodný akreditovaný lektor IES s atestáciou
 • Bezpečnostná previerka NBU III. stupňa (Tajné)

Cena školenia 

dohodou

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

25

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.