Verešová Marcela, doc. PaedDr. PhD.

Marcela Veresova

Verešová Marcela, doc. PaedDr. PhD.

Lektor | Počet zobrazení: 6 492

Facilitácia osobnostného rastu každého človeka je pre mňa vzrušujúcou výzvou a cestou...

Facilitácia osobnostného rastu každého človeka je pre mňa vzrušujúcou výzvou a cestou, ktorá prináša žiaduci osobnostný rast klienta z dôvodu centrácie vzdelávania na jeho potreby a požiadavky. Pridanou hodnotou lektorovania pre mňa je prežitá zmysluplnosť pri sprevádzaní druhého jeho rozvojom a osobnostným rastom.

Vediem kurzy a tréningy zamerané primárne na rozvoj sociálnych kompetencií a manažérskych zručností. Vo svojej lektorskej práci využívam prvky PCE (na človeka centrovaného vzdelávania). Som certifikovanou lektorkou a certifikovanou manažérkou ďalšieho vzdelávania (certifikát získaný v roku 2015, NÚCZV). Po ukončení vysokoškolského štúdia psychológie a  biológie (1994) som absolvovala viacero kurzov ďalšieho vzdelávania (napríklad základný výcvik v aplikácii PCA pre organizácie – Camelot, USA; špecializovaný výcvik pre aplikáciu PCA v zadávaní úloh – Camelot, USA a ďalšie) a odborne som sa profilovala v oblasti edukačnej psychológie, sociálnej psychológie, psychológie zdravia a prevencie drogových závislostí.

Lektorovala som akreditované vzdelávacie programy, kurzy, výcviky a workshopy pre NÚCZV, Lapis s.r.o., Vzdelávací inštitút COOP a.s., Nadáciu Mojmír, UKF v Nitre, UTV pri UKF v Nitre, FN v Nitre a iné organizácie. K mojim silným stránkam patria komunikačné zručnosti, manažérske zručnosti, efektívne zvládanie záťaže a stresu, kongruencia, empatia a empatické počúvanie, nepodmienené pozitívne prijatie a akceptácia, vedenie kritických rozhovorov,  kooperácia, vedenie výcvikov a tréningov v malých sociálnych skupinách, facilitácia učenia a osobnostného rastu dospelých.

Lektor školí

 • Sociálno psychologický výcvik
 • Prevencia sociálno patologických javov
 • Riadenie interpersonálnych konfliktov
 • Time management
 • Prezentačné zručnosti
 • Sebamotivácia a rozvoj osobnosti
 • Aktívne budovanie a vedenie tímu
 • Tréning asertivity
 • Aplikácia PCA do organizácií
 • Soft skills
 • Manažment organizácie a tímu
 • Psychológia zdravia
 • PCA zručnosti
 • Interpersonálne vzťahy
 • Zvládanie záťaže a stresu
 • Sociálne kompetencie
 • Prevencia drogových závislostí
 • Sebapoznanie
 • Postoje a ich zmena
 • Atraktivita a láska
 • Osobitosti vzdelávania dospelých, osobnostné a reflexívne kompetencie lektora ďalšieho vzdelávania
 • Stratégie plánovania osobnostného rozvoja
 • Typológia osobnosti
 • Tréning komunikácie

Referencie

 • VIC Mojmírovce
 • Nadácia Mojmír
 • Lapis s.r.o.
 • UKF v Nitre
 • NÚCZV
 • Agroinštitút Nitra

Certifikáty/Osvedčenia

 • Sociálno-psychologický výcvik
 • Lektor ďalšieho vzdelávania
 • Manažér ďalšieho vzdelávania
 • Základný výcvik v aplikácii PCA pre organizácie
 • Camelot, špecializovaný výcvik pre aplikáciu PCA v zadávaní úloh
 • Camelot
 • Preterapia aplikovaná v práci s psychotickými, retardovanými a geriatrickými klientmi
 • Alkohol a iné drogy – základný výcvik v PDZ
 • Stres a jeho zvládanie
 • Arteterapia
 • Certifikácia lektorov ďalšieho vzdelávania
 • Certifikácia manažérov ďalšieho vzdelávania

Cena školenia od 0 €/hod.

Lektor pôsobí v regióne

Celé Slovensko

Roky praxe

20

Kontakt

V prípade, že Vás lektor zaujal, služby lektora si môžete objednať na alkp@alkp.sk  alebo na t.č. 0919 185 148.