Ponúkame Vám ročné členstvo v ALKP v roku 2024 za cenu 20 € (čo je menej ako 2 € mesačne)!

V asociácii združujeme a zastrešujeme lektorov a kariérnych poradcov z celého Slovenska. Zároveň zastupujeme ich záujmy pri rokovaniach štátnymi a verejnými inštitúciami. Našou prioritou je vzdelávanie a rozvoj našich členov ako aj ich propagácia a mentoring. Našou mantrou sa stala idea celoživotného vzdelávania, v prospech ktorej lobujeme.

Za jednorazový členský príspevok 20 € počas roku 2024 získate nasledovné benefity:

 • uverejnený profesionálny profil Vás – lektora/kariérneho poradcu na stránke www.alkp.sk, čím získate reklamný priestor  pre Váš profil a Vaše služby (1. ak nemáte svoju www stránku propagujete seba svoje služby, 2. ak máte www stránku zosieťujeme sa – budete viac vyhladateľný). Takýto profil by Vás na iných portáloch vyšiel viac ako 150 € za rok!
 • newsletter  (tipy a rady k vzdelávaniu) 1-  2 x mesačne do Vášho mailu,
 • možnosť zúčastňovať sa rôznych kurzov a aktivít ALKP za zvýhodnené ceny
 • jednotný informačný kontaktný bod (niekedy Vás nájdu len na našej stránke, alebo si Vás vyberú, lebo sa im páči Váš profil a volajú nám do asociácie. My Vás o tom informujeme a posúvame kontakt priamo na Vás s Vašim súhlasom.)
 • POUKÁŽKU  v hodnote 100,-€  na vzdelávací kurz ALKP  „Lektor“ alebo „Kariérne poradenstvo“ (pozn.  jednorazovú poukážku nie je možné využiť na účasť na Konferencii ALKP, pozn. poukážku nie je možné kombinovať s inými zľavami).
 • možnosť propagácie 2 vlastných kurzov ročne prostredníctvom sociálnych sietí  (Facebook a Linked In).
 • garanciu zaplatenej faktúry, ak organizujete kurz v spolupráci/prostredníctvom ALKP
 • možnosť poskytovať svoje poradenské, konzultačné a mentorské služby za honorár (niektorí ľudia potrebujú len poradiť, usmerniť, nepotrebujú celý  kurz. Za Vaše nadobudnuté skúsenosti Vám bude zaplatené)
 • zasielanie aktuálnych pracovných ponúk do Vášho mailu

Riadnym členom Asociácie lektorov a kariérnych poradcov sa stanete:

 • ak máte prax: preukázaním referencií a praktických  zručností,
 • ak ste bez praxe: absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu s názvom Lektor alebo  Kariérny poradca .
 • vyplnením členskej prihlášky, ktorej súčasťou je aj vyjadrenie súhlasu so znením Etického kódexu ALKP a Stanov ALKP.  Podpísanú a naskenovanú členskú prihlášku zašlite e-mailom na adresu info@alkp.sk,
 • uhradením členského príspevku vo výške 20 € na číslo účtu IBAN: SK43 0900 0000 0050 3641 9455, BIC – SWIFT kód: GIBASKBX, (do správy pre prijímateľa uveďte svoje meno, priezvisko a „členské 2024“ variabilný symbol: Vaše telefónne číslo),
 • schválením členstva Správnou radou ALKP.

Ďalším krokom je vyplnenie Vášho profesného profilu. Formulár pre jeho vyplnenie nájdete dole pod týmto textom. Váš profil sa bude spolu s Vašou fotografiou zobrazovať na portáli www.alkp.sk. Profesný profil je jedinečný marketingový nástroj, ktorý slúži na prezentáciu Vašich služieb. Bude naň klikať mnoho Vašich potenciálnych klientov. Dobre vypracovaný profil vypovedá o tom, čo ste vo svojom profesionálnom živote dokázali, aké vzdelanie ste získali, odkazuje na referencie o Vašej praxi a tiež v akej oblasti vzdelávate. Vaše šance zaujať klientov sa zverejneným profilom zvyšujú.

Po vyplnení nasledujúcich údajov, sa tieto zobrazia vo vašom profile (Pozrite, aký profil získate členstvom).

ALKP je spoločensky zodpovedná organizácia, preto pre osoby so zdravotným znevýhodnením a osoby na rodičovskej dovolenke poskytujeme členstvo ZDARMA.

  Meno a priezvisko

  E-mail

  Telefón

  Informácie o lektorovi

  Región pôsobenia

  Typ školení

  Certifikácie / Osvedčenia

  Referencie

  Cena školenia Eur/hod

  Roky praxe

  Odkiaľ ste sa o ALKP dozvedeli?

  REFERENCIE

  Povedali o nás členovia ALKP…

  Janette Hudecová

  Dobrý deň Lucka!

  Spolupráca s ALKP je pre mňa poctou a prejavom dôvery. Spolupráca je na vysokej profesionálnej úrovni. Na čom sa dohodneme to platí. Promptne reagujete na potreby lektora. No čo Vám poviem, radosť spolupracovať.

  Mládež zo SČK bola veľmi šikovná. Reagovali rýchlo, chápali rýchlo, spolupracovali, pracovali samostatne.

  Mgr. Peter Maľa,PhD.

  Spolupráca s ALKP je na profesionálnej úrovni. Ako lektor vzdelávam v akreditovaných kurzoch ALKP, z čoho vyplýva, že mám vopred jasne stanovené ciele vzdelávania a učebné osnovy zo strany zadávateľa. Keďže v týchto kurzoch vzdelávame viacerí lektori a naše vzdelávacie aktivity na seba nadväzujú, je preto prirodzené, že medzi sebou intenzívne komunikujeme: odovzdávame si spätnú väzbu na vzdelávaciu skupinu, jej dynamiku, silné stránky jednotlivých účastníkov vzdelávania ale aj možné slabšie stránky, ktoré môžeme ďalej rozvíjať.

  Veľmi efektívny je aj manažment týchto kurzov. Pred začatím kurzu je zrealizovaná analýza vzdelávacích potrieb, vďaka ktorej ako lektor čiastočne spoznám účastníkov vzdelávania  a následne viem lepšie stanoviť čiastkové ciele, prispôsobiť obsah a metódy vzdelávania.

  ALKP, na základe mojej skúsenosti, poskytuje lektorovi veľký priestor pre sebauplatnenie a ďalší profesionálny rast v oblasti ďalšieho vzdelávania.

  Ing.Erika Hudecová

  Ako člen ALKP som dostala niekoľko pracovných ponúk od ALKP – Asociácia lektorov a kariérnych poradcov. Vzájomnú spoluprácu hodnotím ako nadštandardnú, boli mi poskytnuté všetky potrebné informácie, pomoc pri plánovaní a realizácii, dobré rady a metodické pokyny. Veľmi pozitívne pre mňa bolo aj to, že pri viacerých ponukách som mohla zrealizovať svoju vlastnú predstavu. Veľmi oceňujem prístup ALKP, ktoré tvorí tím skvelých ľudí, nakoľko sa v dnešnej dobe veľmi ťažko hľadajú ponuky a tu to ALKP pošle do e-mailu. Pracovné ponuky od ALKP sú jedným z benefitov, pre ktoré sa oplatí byť členom.

  Ing. Liba Chiara Hladeková

  Pre mňa bola spolupráca s ALKP perfektní ukážkou, ako by to malo byť. ALKP v osobe Lucie sa o mňa staralo – bol tu veľký záujem o úspech lektora. Všetko klapalo naprosto precízne.
  Pre mňa je ALKP skvelou inštitúciou! ALKP sa stará o svojich členov ať už ponukou práce alebo propagácie. Možno nám všetkým ešte nedochádza, čo všetko pre nás s radostnou samozrejmosťou robíte.

  Ing. Janette Horstmann

  Ako lektor si veľmi cením možnosť spolupracovať s ALKP, ktorá stojí za nami lektormi ako „mama“. Vnímam to ako vzťah matky a dieťaťa, kde najskôr lektora naučia, vychovajú a dajú mu možnosť na získavanie zručností vo forme ponúk na školenia a tréningy a dieťa to vráti formou realizovaného školenia so spokojným zákazníkom. Som vďačná, že môžem byť súčasťou asociácie a že sa budeme naďalej podporovať a spolupracovať.

   Jana Vozáryová

  Asociácia lektorov a kariérnych poradcov je odborná stavovská organizácia, ktorá združuje a   zastrešuje lektorky, lektorov, kariérne poradkyne, poradcov v rámci celého Slovenska. Zároveň ich  zastupuje pri rokovaniach so štátnymi a verejnými inštitúciami, kde ako zástupca veľkého počtu svojich členov dokáže účinnejšie obhajovať ich postavenie a záujmy, a tiež lobovať v prospech presadzovania idey celoživotného vzdelávania.

  Asociácia je nezisková organizácia a podľa toho aj nakladá so svojimi príjmami. Nevytvára zisk na úkor starostlivosti o svojich členov alebo odmien pre lektorov a poradcov. Svoje príjmy rozdeľuje tak, aby sa nenarušil riadny chod Asociácie. Zároveň si riadne a včas plní všetky povinnosti voči svojim členom ako aj  štátnym a verejným inštitúciám.

  Asociácia si zachováva svoj status čestnej a nekorupčnej organizácie. Neprijíma žiadne netransparentné zákazky, nevystaví osvedčenie o vykonaní vzdelávania pokiaľ nie je vzdelávanie riadne vykonané a ukončené, ani nevydá lektorke/lektorovi akreditačný certifikát pokiaľ nesplní podmienky jeho udelenia pri danom odbore vzdelávania.

  Asociácia permanentne odborne vzdeláva svojich členov, čím zvyšuje ich kvalitu a spoločenskú hodnotu. Propaguje svoju činnosť, ale aj  činnosť svojich lektorov a poradcov prostredníctvom svojej webovej stránky. Sprostredkováva pre nich ponuky na prácu a školenia. Usporadúva každoročne KONFERENCIU, kde sa stretávajú členovia a priatelia Asociácie. Kvalitní rečníci, vynikajúca atmosféra, možnosť sieťovať sa a vzájomne sa spoznávať otvára ďalšie možnosti rastu Asociácie ako aj jej členov.

  Členovia ALKP nie sú výhradne zmluvne viazaní voči asociácii a môžu slobodne vyvíjať svoju odbornú činnosť aj s inými subjektami.

  Som hrdou lektorkou a zároveň ekonómkou Asociácie lektorov a kariérnych poradcov už sedem rokov. Vnímam ju teda cez oba tieto aspekty. So základnými hodnotami Asociácie sa absolútne stotožňujem a som šťastná, že môžem pôsobiť v takej organizácii, ktorá nikdy ani o milimeter neuhla zo svojich princípov.

  Mária Ďurišová

  Je skvelé byť súčasťou fungujúceho týmu akým je ALKP, mať telefonickú (Lucka), technickú (Stanka) aj priamu (Milka) podporu vždy keď to potrebujete vo chvíľach ťažkých osobných aj pracovných.

  Keď som získala od ALKP svoju prvú zákazku, mala som motýle v bruchu. Tak je to tu…..fu , nesmiem sklamať:-) Mala som ukázať nielen čomu ma naučila moja prax, ale ako zúročím osvedčenie Lektora a čerstvo nadobudnutého Kariérneho poradcu 🙂

  Bola to skupina dlhodobo nezamestnaných so zákl. vzdelaním a na toto Vás nepripraví nič, len to zažiť. Po týždni školenia som Milke povedala – až teraz som LEKTOR a KARIERNY PORADCA. Vďačnosť a premena týchto ľudí za 5 dní je a dlho bude pre mňa obrovskou motiváciu. Milujem túto prácu, tieto odtiene ľudských osudov do ktorých máte na okamih možnosť zasiahnuť, tým že meníte aj Vy svoje natavenie, svoju prípravy.

  Mala som obrovskú zodpovednosť za jej úspešnú realizáciu. Záležalo mi, aby všetko dobre dopadlo. Je to ako v rodine, keď Vám záleží, aby oslava vyšla na 100%. Lebo ALKP je moja  rodina – tá profesionálna.

  S láskou Mária Elly Ďurišová :-)))

  Mgr. Jana Uková

  S ALKP spolupracujem 2 roky, mala som možnosť tento rok školiť prostredníctvom ALKP call centrum. Spolupráca bola rýchla, bez problémov, ALKP všetko za mňa zorganizovala, komunikovala s objednávateľom, čím mi ušetrila čas. Určite budem aj naďalej spolupracovať s agentúrou.

  Veronika Senková

  Som šťastná, že takýto projekt na Slovensku vznikol. Cez ALKP som si našla prácu snov, a to aj popri mojom zamestnaní. Prispôsobili sa mojim časovým možnostiam a dali mi priestor na sebarealizáciu, a to za veľmi štedrý honorár. Teším sa na akúkoľvek ďalšiu spoluprácu.

  Jana Vasiliaková

  Ďakujem Asociácii lektorov a kariérnych poradcov za rýchle a bez zbytočných prieťahov a byrokracie sprostredkovanie práce. Cením si veľmi, že dohodnutá odmena za moju prácu bola vyplatená vždy načas.

  Mgr. Ľudmila Maitnerová

  Chcem sa celému tímu ALKP veľmi pekne poďakovať za pracovné ponuky, ktoré nám – členom posielate. Reagovala som na ponuku z 11/2014 Aktivizujúce metódy výchovy MPC, už mám podpísanú Dohodu a chodím aj na vzdelávania, ktoré predchádzajú ďalšej lektorskej práci. Ďalšia vaša ponuka sa týkala práce v skúšobných komisiách a taktiež už mám podpísanú Dohodu aj s termínmi práce. Ďakujem aj za veľmi užitočné informácie, linky, tipy, …   a množstvo úžasných rád, teraz aktuálne prezentácie, ktoré dostávam od vás. Veľmi ma to inšpiruje. Aj keď „moje“ témy mám ušité a spracované na moju mieru  :-), rada sipozriem a poučím sa aj inými prezentáciami. Dlho som mala pocit, že som sama, sama sa musím snažiť presadiť, vyhľadávať literatúru, sledovať nové trendy vo vzdelávaní, vymýšľať niečo inovatívne, byť kreatívna a preto veľká, veľká vďaka za vašu prácu. Prajem všetkým v ALKP krásne, pohodové leto a teším sa, že mi opäť naplníte mailovú schránku niečím zaujímavým.

  Ďakujem.Prajem všetkým veľa síl, chuti a optimizmu v ďalšej práci.