ALKP sa púšťa do partnerského Erasmus+ projektu „Učíme sa navzájom“

ALKP sa púšťa do partnerského Erasmus+ projektu „Učíme sa navzájom“

ALKP sa od 29.5.2022 púšťa do veľmi užitočného projektu „Učíme sa navzájom.“ V rámci projektu bude prebiehať mentoringový program pokročilých lektorov a mentorovanie začínajúcich lektorov. Partnerom projektu je česká organizácia Centrum dohody – špecialista na mentoringový výcvik.

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Učíme sa navzájom

Názov projektu v anglickom jazyku: We learn from each other

Akronym: WLEO

Program: Erasmus+

Typ akcie:  KA210-ADU – Malé partnerstvá v sektore vzdelávania dospelých

Sektor:  Vzdelávanie dospelých

Paušálna suma projektu: 60000,00 Eur

Kód projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-000034993

Začiatok projektu: 29.5.2022

Koniec projektu: 28.11.2023

Horizontálna priorita projektu: Riešenie digitálnej transformácie prostredníctvom rozvoja digitálnej pripravenosti, odolnosti a kapacity

Sektorová priorita projektu:  Zlepšenie kompetencií pedagógov a ďalších zamestnancov v rámci vzdelávania dospelých

Témy, na ktoré sa projekt zameriava:Digitálne zručnosti a kompetencie, Mäkké zručnosti

Pedagogika a didaktika

Koordinátor projektu: Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Partner projektu: Centrum dohody

 

O projekte

Projekt „Učíme sa navzájom“ je menší partnerský projekt v sektore vzdelávania dospelých, zameraný na digitálnu transformáciu prostredníctvom rozvoja digitálnej pripravenosti, odolnosti a kapacity. Sektorovo zacieľuje na zlepšenie kompetencií jednotlivcov v rámci vzdelávania dospelých s ohľadom na rozvoj ich digitálnych zručností, mäkkých zručností, pedagogiky a didaktiky.

Ciele projektu ALKP:

  1. Naučiť sa používať mentorigové zručnosti u pokročilých lektorov (zvýšenie kompetencií)
  2. Rozvinúť zručnosti začínajúcich lektorov prostredníctvom mentoringu
  3. Rozvíjať organizáciu prostredníctvom zaradenia novej služby – poskytovanie mentoringu
  4. Nadviazať nadnárodnú spoluprácu s organizáciou Centrum dohody, vzájomne sa obohacovať v oblasti rozvoja vo vzdelávaní dospelých

Cieľová skupina ALKP

Cieľovou skupinou koordinátora projektu sú členovia Asociácie lektorov a kariérnych poradcov, s ktorými kontinuálne ALKP spolupracuje. Konkrétne:

  1. Osoby pracujúce vo vzdelávaní dospelých / lektori s praxou viac ako 5 rokov (mentori)
  2. Osoby so žiadnou alebo s krátkou praxou v oblasti vzdelávania dospelých (mentees) – členovia ALKP, vrátane lektorov a osôb s nedostatkom príležitostí (zdravotné, ekonomické a geografické príčiny).

Ciele projektu CD

  1. rozvíjať zručnosti mediálnej prezentácie a komunikácie na osobnej a firemnej úrovni
  2. získať kľúčové zručnosti pre aktívne fungovanie na sociálnych sieťach
  3. posilnenie impaktu spoločnosti v téme duševného zdravia a ďalších témach prostredníctvom efektívnej mediálnej a marketingovej komunikácie na sociálnych sieťach
  4. nadviazať spoluprácu s ALKP a vzájomne sa obohacovať v oblasti rozvoja zamestnancov

Cieľová skupina:

Cieľovou skupinou partnera projektu je 8 zamestnancov/konzultantov, ktorí absolvujú tréning mediálnej marketingovej komunikácie na sociálnych sieťach. Tréning bude zameraný na zvýšenie kvality prezentácie jednotlivých konzultantov, budovanie značky spoločnosti, posilnenie „prítomnosti“ spoločnosti na sociálnych sieťach, rozvoj digitálnej transformácie, posilnenie schopnosti vstúpiť a prezentovať sa v mediálnom priestore, rozvinúť zručnosti pre časté vedenie diskusií a webinárov pri online vysielaní, zdieľať kľúčové know-how a konkrétne tipy pre podporu ich klientov a verejnosti.

Hlavné aktivity projektu:

Mentoringový tréning mentorov

Individuálne mentoringy pre mentees

Skupinové mentoringy pre mentees

Follow up mentorov po absolvovanom mentoringovom výcviku

Tréning mediálnej a marketingovej komunikácie

Vytvorenie edukačno-propagačných materiálov na podporu duševného zdravia

Vyhotovenie videovýstupov k lektorským zručnostiam

Vyhotovenie infografík k lektorským  zručnostiam

Kontakt za ALKP:

Emília Jányová Lopušníková

tel: 0919 185 148

email: alkp@alkp.sk

 

 

 

 

 

 

Tento článok vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou. Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.