Kick – Off meeting v Prahe

Kick – Off meeting v Prahe

V rámci nášho nového spusteného projektu Erasmus +  „Učíme sa navzájom, “ sme sa dňa 7.6.2022 vybrali za naším českým partnerom do Českej republiky, do Prahy. V rámci prvého stretnutia partnerov sme  sa osobne zoznámili a následne podrobne prešli programom stretnutia:

 1. Kto je kto?
 2. Od myšlienky k realizácii
 3. Partnerský projekt
 4. Stručný prierez projektom
 5. Projektové ciele ALKP, aktivity, výstupy
 6. Projektové ciele CD, aktivity, výstupy
 7. Administrácia projektu – kto, čo, kedy
 8. Pracovné výkazy, prezenčné listiny, správy zo školení
 9. Rozpočet
 10. Publicita
 11. Predkladanie správ Národnej agentúre
 12. Projektu nápomocné
 13. Dokumentácia, účtovné a daňové záznamy, výkazy, faktúry
 14. Zásady hospodárnosti, efektivity a účinnosti
 15. Diskusia

 

 

 

 

 

 

Na webstránke, sociálnych sieťach a EPALE budeme postupne zverejňovať všetky dôležité body, informácie a aktivity, ktoré v súvislosti s projektom budeme realizovať. Prvým dôležitým medzníkom bude čas od 09/2022, kedy spúšťame tréning mentorov – pokročilých lektorov, ktorí sa po absolvovaní mentoringového výcviku stanú mentormi pre začínajúcich lektorov. Toto vzdelávanie bude určené výlučne pre členov ALKP s lektorskou praxou min. 5 rokov, ktorí s našou organizáciou aktívne spolupracujú.

 

 

 

 

 

Tento článok vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou. Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.