Čo všetko sme stihli v rámci projektu WLEO v roku 2022

Čo všetko sme stihli v rámci projektu WLEO v roku 2022

Koncom mája 2022 sme v rámci podpory Európskej únie a programu Erasmus + odštartovali začiatok hodnotného vzdelávacieho projektu „Učíme sa navzájom,“ ktorého cieľom na strane ALKP je:

 1. Naučiť sa používať mentorigové zručnosti u pokročilých lektorov (zvýšenie kompetencií).
 2. Rozvinúť zručnosti začínajúcich lektorov prostredníctvom mentoringu.
 3. Rozvíjať organizáciu prostredníctvom zaradenia novej služby – poskytovanie mentoringu.
 4. Nadviazať nadnárodnú spoluprácu s organizáciou Centrum dohody, vzájomne sa obohacovať v oblasti rozvoja vo vzdelávaní dospelých.

Partnerom projektu je česká organizácia Centrum dohody. Keďže ide o partnerský projekt, rovnako ako my – svoje projektové ciele má zadefinované i partner projektu:

 1. Rozvíjať zručnosti mediálnej prezentácie a komunikácie na osobnej a firemnej úrovni.
 2. Získať kľúčové zručnosti pre aktívne fungovanie na sociálnych sieťach.
 3. Posilnenie impaktu spoločnosti v téme duševného zdravia a ďalších témach prostredníctvom efektívnej mediálnej a marketingovej komunikácie na sociálnych sieťach.
 4. Nadviazať spoluprácu s ALKP a vzájomne sa obohacovať v oblasti rozvoja zamestnancov.

Čo sa nám zatiaľ podarilo?

 1. V júni 2022 sme sa osobne stretli v sídle českého partnera v Prahe a realizovali tzv. Kick – off meeting, kde sme sa s partnerom osobne zoznámili a prešli si kľúčové body týkajúce sa realizácie projektu.
 2.  Úspešne sme zrealizovali a ukončili výberový proces mentorov  / mentoriek,  kt. v rámci nášho mentoringového programu v tomto čase už aj odovzdávajú svoje skúsenosti a vedomosti začínajúcim lektorom.  Začínajúci lektori tak dostali šancu zvýšiť svoje lektorské kompetencie.
 3. Každému mentorovi bol spracovaný osobitný book/mentorský profil.
 4. Bola spracovaná príručka pre mentorov a mentees, ktorá má za úlohu slúžiť mentorom ako učebná pomôcka pre nadobúdanie mentorských kompetencií. Pre mentees je zdrojom informácií, aby sa oboznámili s procesom a priebehom mentoringu. Príručka je na stiahnutie k dispozícii TU.
 5. Pokročilí mentori sa zúčastnili mentoringového výcviku, kde nadobúdali mentorské kompetencie a následne robili certifikačné skúšky.
 6. V novembri 2022 sa všetci mentori a mentees zúčastnili spoločného osobného stretnutia v Banskej Bystrici, kde sa predstavovali mentori i mentees, realizovali sme rôzne zoznamovačky a spoznávačky a skupinové aktivity. Jeden celý blok bol venovaný riadenému brainstormingu, cieľom ktorého bolo identifikovať kľúčové výzvy/problémy, s ktorými sa stretávajú začínajúci lektori. Z výstupov z brainstormingu bolo spracovaných osem školiacich tém ako námetov pre skupinové mentoringy, infografiky a videá pre lektorov –  ktoré sú predmetom ďalších aktivít projektu „Učíme sa navzájom.“
 7. Odštartovali sme individuálne i skupinové mentoringy na pravidelnej báze.
 8. Začali sme mediálny tréning zamestnancov českého partnera, spoločnosť Centrum dohody, ktorý bude nadväzovať na projektový výstup spracovaný v roku 2023 – Tvorba webinára „Prevencia v oblasti duševného zdravia vo firmách. “

V roku 2023 nás čaká dokončenie mediálneho tréningu, pokračovanie individuálnych i skupinových mentoringov, FOLLOW UP mentorov  ako pokračovanie mentoringového výcviku, tvorba videí a infografík lektorských zručností a ďalších výstupov, o ktorých budeme určite informovať prostredníctvom našej webstránky a sociálych sietí.

 

 

 

 

Tento článok vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou. Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.

Kód projektu: 2021-1-SK01-KA210-ADU-00003499