Anketa Lektor Roka zmenila názov na Learning & Development Awards

Anketa Lektor Roka zmenila názov na Learning & Development Awards

Hlavnou myšlienkou ankety Learning & Development Awards je podporiť a zviditeľniť komunitu lektorov, koučov a spoločností na Slovensku, ktorí svojou prácou prispievajú k rozvoju jednotlivcov, tímov a organizácií. Chceme spájať odbornú aj laickú verejnosť pomocou ľudí, ktorí sa rozhodli rozvíjať vedomosti a zručnosti iných alebo pomáhajú zefektívniť ich prácu, zlepšiť schopnosti, dostať na povrch silné stránky osobnosti a odstrániť bariéry, ktoré bránia ich vývoju. Považujeme za dôležité oceniť ich prácu a vyjadriť im vďaku za to, že pomáhajú jednotlivcom aj firmám na ceste k rozvoju. Našim zámerom je vytvoriť tradíciu tohto ocenenia a rozšíriť tým povedomie o pozitívnom prínose lektorov, koučov a celej tejto komunity pre biznis prostredie a vzdelávanie dospelých.Hlavným cieľom ankety je oceniť prínos trénerov, lektorov a koučov v oblasti soft skills vzdelávania a rozvoja na Slovensku, ako aj oceniť organizácie, ktoré neustále hľadajú nové spôsoby efektívneho rozvoja svojich zamestnancov.V ankete Learning & Development Awards 2019 predstavujeme 3 kategórie: LEKTOR ROKA, KOUČ ROKA a SOFT-SKILLS FIREMNÝ VZDELÁVACÍ / ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA. Víťaza v jednotlivých kategóriách vyberá nezávislá porota, ktorá je zložená z odborníkov v oblasti vzdelávania a skúsených lektorov a koučov. Okrem toho chceme podporovať nové talenty, a preto jednému z nominovaných porota môže udeliť špeciálne ocenenie YOUNG TALENT.

Pravidlá

Do kategórie LEKTOR ROKA môže byť nominovaná alebo sa môže sama prihlásiť fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý aktívne vykonáva predmetnú lektorskú činnosť, a teda je odborníkom v oblasti vzdelávania dospelých a aktívne vykonáva prax v oblasti soft skills vzdelávania na Slovensku (napríklad interný lektor, lektor, školiteľ).

Do kategórie KOUČ ROKA môže byť nominovaná alebo sa môže sama prihlásiť fyzická osoba alebo podnikateľ, ktorý aktívne vykonáva koučing. Tzn. špecialista v oblasti sprevádzania na ceste rozvoja a uvoľňovania potenciálu pre jednotlivcov a tímy dospelých, ktorý aktívne pracuje s klientmi na Slovensku, ktorí sa rozhodli pre pozitívnu zmenu vo svojom osobnom alebo pracovnom živote.

Do kategórie SOFT-SKILLS FIREMNÝ VZDELÁVACÍ / ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA môže byť nominovaná alebo sa môže prihlásiť firma, ktorá v priebehu roka 2019 realizovala vzdelávací program v oblasti soft skills pre svojich zamestnancov na území Slovenskej republiky.

Špeciálne ocenenie YOUNG TALENT odovzdá porota vybranému nominovanému, ktorý inovatívnym spôsobom prispieva k vzdelávaniu a rozvoju iných resp. preukáže výnimočné zručnosti pri rozvoji ľudí a do konca roka 2019 nepresiahne vek 30 rokov.

Po ukončení verejných nominácií budú kategórie posudzované nezávislou odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá rozhodne o víťazovi vo všetkých troch kategóriách. Na základe nominácií alebo seba-nominácií bude komisia prehodnocovať všetky dostupné podklady a vyberie max. 5 finalistov do užšieho kola, a to v kategóriách LEKTOR ROKA, KOUČ ROKA a SOFT-SKILLS FIREMNÝ VZDELÁVACÍ / ROZVOJOVÝ PROGRAM ROKA.

Harmo­no­gram

1. Nominácia do ankety (28. August – 3. November 2019)

Prihlášky a nominácie do všetkých kategórií zbierame do 3. Novembra 2019. Do tohto termínu sa môžete prihlásiť alebo niekoho nominovať.

2. Analýza a vyhodnotenie nominácií (November 2019)

Po zozbieraní prihlášok a nominácií budú členovia odbornej komisie hodnotiť a analyzovať zaslané informácie a vyberú postupujúcich finalistov, s ktorými sa osobne stretnú.

3. Prezentácie finalistov a zasadnutie odbornej komisie (December 2019)

Po osobných prezentáciách a rozhovoroch prebehne zasadnutie odbornej komisie, ktorá na základe kritérií vyberie víťazov jednotlivých kategórií.

4. Slávnostné vyhlásenie výsledkov (27. Február 2020)

Výsledky a mená víťazov budú vyhlásené na slávnostnom galavečere, na ktorom sa zídu zástupcovia spoločností a nadšenci pre vzdelávanie.

Hodnotiace kritériá

Anketa Learning & Development Awards je o spájaní ľudí pôsobiacich v rôznych oblasti rozvoja, a teda o vyhľadávaní a spopularizovaní čo najväčšieho množstva rozvojových postupov. Úlohou ankety nie je nahrádzať odborné združenia či certifikačné komisie. Každý lektor a kouč v oblasti biznisu je jedinečný, preto komisia posudzuje každú nomináciu starostlivo a individuálne.

Po nominácii zo strany verejnosti resp. po prihlásení sa a natočení predstavujúceho videa, bude nominácie posudzovať odborná komisia. Odborná komisia je zostavená z odborníkov v oblasti firemného vzdelávania, biznis koučingu a vzdelávania dospelých, ktorí sami vykonávajú niektorú z činností rozvoja alebo sú tí, ktorí do svojich organizácií vyberajú lektorov a koučov a poznajú svoje kritériá na posúdenie ich kvality.

S cieľom dosiahnuť maximálnu objektivitu sme pre účely ankety Learning & Development Awards vytvorili hodnotiace kritériá individuálne pre každú kategóriu.

Hodnotiace kritériá pre kategóriu „Lektor roka“

Osobný vplyv lektora
 • počet rokov skúseností so vzdelávaním
 • pôsobí ako vzor – inšpiruje
 • osobný prístup voči interným alebo externým klientom
Prináša inovácie v oblasti vzdelávacích programov
 • prináša nové témy a / alebo rozvíja už existujúce vzdelávacie programy
Prináša inovácie v oblasti učenia
 • implementuje nové trendy a metódy v oblasti prednášania a výučby
 • razí cestu novým metódam alebo technológiám
Publikácie
 • publikuje články, odbornú literatúru, blogy či inak zdieľa svoje poznatky a skúsenosti
Nadšenie / entuziazmus
 • svojím prístupom motivuje účastníkov, udržiava pozitívnu atmosféru a energiu počas rozvoja
Orientácia na výsledky / smerovanie k cieľu / kontraktu rozvoja
 • hľadá cestu ako naplniť zadanie a očakávania účastníkov, prináša pridanú hodnotu pre zadávateľa rozvoja
Flexibilita / Práca so skupinou a prispôsobenie sa účastníkom, téme
 • prispôsobuje sa účastníkom, dokáže pružne zmeniť tempo, postup alebo obsah

Hodnotiace kritériá pre kategóriu „Kouč roka“

Osobnosť kouča
 • počet rokov skúseností s koučingom
 • pôsobí ako vzor pre komunitu – inšpiruje
 • osobný prístup voči interným alebo externým klientom
 • aktívne sa podieľa a prispieva k rozvoju koučovacej kultúry a profesionálneho koučingu
 • šíri povedomie o profesionálnom koučingu medzi laickou a odbornou verejnosťou
Aplikovanie koučovacích zručností / kompetencií
 • vytvorenie vzťahu dôvery a koučovací rámec = kontrakt
 • kladenie otázok a aktívne počúvanie
 • vytváranie priestoru pre sebareflexiu a uvedomenie
 • orientácia na výsledky / smerovanie k cieľu / kontraktu rozvoja – vytvorenie záväzku k naštartovaniu akčných krokov
Prináša inovácie v oblasti koučingu
 • prináša nové postupy, techniky a / alebo rozvíja už existujúce koučovacie techniky resp. prístupy
Publikácie
 • publikuje články, odbornú literatúru, blogy či inak zdieľa svoje poznatky a skúsenosti , …
Orientácia na výsledky / smerovanie k cieľu / kontraktu rozvoja medzi zadávateľom a klientom
 • hľadá cestu ako naplniť zadanie a očakávania všetkých zapojených – sponzor resp. zadávateľ a klient / koučovaný a prináša pridanú hodnotu pre všetkých
 • doprevádza pri rozvíjaní potenciálu a pozitívnych zmenách

Hodnotiace kritériá pre kategóriu „Soft–skill firemný vzdelávací / rozvojový program roka“

Cieľ vzdelávacieho / rozvojového programu
 • k čomu mal program prispieť, aký bol zámer iniciátora
Popis projektu
 • rok realizácie, rozsah programu – počet zapojených či dotknutých účastníkov, štruktúra a metódy použité v programe
Inovatívnosť v zameraní, použitých technikách / netradičnosť programu
 • popis jedinečnosti programu
Zhoda pôvodného zámeru a dosiahnutého výsledku programu
 • výsledok vzdelávacieho / rozvojového programu (čo sa ním dosiahlo, ako bol hodnotený)
Kombinácia rozvoja potrieb podnikania s osobnostným rozvojom účastníkov
 • ako organizácia prepojila biznis potreby s osobnostných rozvojom zapojených účastníkov (zamestnancov)
Špeciálne ocenenie
 • pre jeho rozsah, tému, kombináciu tém či techník

Hodnotiace kritériá pre špeciálne ocenenie „Young Talent“

Pre ocenenie Young Talent platí kritérium pôsobenia v oblasti vzdelávania alebo koučingu a nepresiahnutie veku 30 rokov do konca roka 2019.

V prípade, že máte záujem stať sa sponzorom ankety, v prezentácii LDA  nájdete možnosti ako túto akciu podporiť.