Výzva 2022: Môj projekt celoživotného vzdelávania

Výzva 2022: Môj projekt celoživotného vzdelávania

Skončili ste strednú/vysokú školu.  Vzdelávate sa ďalej?

Ak áno, blahoželáme.

Ste na najlepšej ceste ku kvalitnému životu, rastúcemu životnému štandardu, zmysluplnému a dlhému pracovnému životu. Určite poznáte vo svojom okolí ľudí, ktorí vedú súkromne i pracovne aktívny život i v pomerne vysokom veku. A možno ste už aj započuli vetu… akonáhle prestal pracovať, išlo to s ním dole kopcom…

Vedzte, že neformálne vzdelávanie v dospelosti tu zohráva jednu z kľúčových úloh!

Veľmi zjednodušene:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V tomto príspevku chceme hovoriť o neformálnom vzdelávaní dospelých, ktoré patrí do konceptu celoživotného vzdelávania. Je to pojem, ktorý je regulérne používaný v zákonoch, príručkách, stratégiách… a predsa verejnosťou tak málo poznaný. Máme za to, že je potrebné robiť osvetu celoživotnému vzdelávaniu a hovoriť o ňom deťom už v škôlke, žiakom na základnej a študentom na strednej škole. O tom, že vzdelávanie sa nekončí absolvovaním formálneho vzdelávania na ZŠ, SŠ alebo VŠ.

Vo vzdelávaní je potrebné pokračovať aj po skončení formálneho školského vzdelávania.

A máme ho v rukách my!

Možno práve o to je to ťažšie, že my sami sa musíme rozhodnúť, že sa chceme učiť novým zručnostiam, vedomostiam či postojom. Za svoje peniaze a vo voľnom čase. Výhodou býva, ak máme priestor zúčastňovať sa vzdelávania, ktoré nám ako benefit poskytuje zamestnávateľ.

 

Ako sme na tom vo vzdelávaní po ukončení školy v porovnaní  s priemerom Európskej únie?

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlastné spracovanie na základe údajov Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

 

Interpretácia grafu je pomerne jednoduchá. Dospelí sa na Slovensku vzdelávajú skutočne málo.  Po skončení školy sa v priemere len 3,6% dospelej slovenskej populácie venuje vzdelávaniu a sebarozvoju . Priemer v EU je 9,7%. Pre porovnanie – v Čechách sa vzdeláva približne 13% dospelej populácie. Vo veľmi vyspelých krajinách – akou je napríklad Dánsko je to vysoko nadpriemerne – až cca 28%.

Chceme Vás vyzvať a podporiť vo svojom vlastnom vzdelávaní a sebarozvoji. V budovaní si základov pre vlastný aktívny život. Roky nám pribúdajú a je pochopiteľné, že chceme viesť aktívny, pestrý a hodnotný život či budeme mať 40, 50, alebo 60 rokov.

Pracujme na sebe a učme sa novému.

Čo sa deje, keď sa človek začne venovať svojmu sebarozvoju?

  • Stretáva sa s novými životnými podnetmi
  • Nehrozí mu stagnácia a stereotyp
  • Zlepšuje sa jeho celková nálada
  • Zažíva nadšenie a entuziazmus do nových vecí
  • Cíti sa dobre psychicky
  • Ľahšie získava nové pracovné príležitosti

 

Vzdelávajme sa i po skončení školy. Učenie nám pomôže udržať si a získať nové zručnosti,  ktoré nám plne umožnia zostať neustále zapojení do života v spoločnosti i úspešne zvládať zmeny na trhu práce.

Čo pre Vás pripravujeme v roku 2022?

Vašu osobnú výzvu na zapojenie sa do vlastného projektu celoživotného vzdelávania. Veríme, že Vás naštartujeme 🙂  Informácie k Vám prídu už čoskoro 🙂.

Tím ALKP