Pomôžte svojmu biznisu na ceste k úspechu. Tipy pre písanie podnikateľského plánu (časť 1.)

Pomôžte svojmu biznisu na ceste k úspechu. Tipy pre písanie podnikateľského plánu (časť 1.)

Podnikateľský plán je veľmi dôležitý najmä pre začínajúcich podnikateľov. Dokážete sa vďaka nemu vyvarovať školáckym chybám, váš biznis získa víziu a dokážete sa na neho pozerať z nadhľadu. V nasledujúcej sérii článkov vám ukážeme, ako na písanie efektívneho podnikateľského plánu.

Podnikateľský plán musí byť stručný. Uvádzame v ňom jednoznačné informácie bez zbytočného vysvetľovania. Snažme sa tiež, aby bol plán zrozumiteľný, prispôsobme formulácie informácií čitateľovi. Dbajme na logickosť plánu, jednotlivé časti musia byť logicky previazané a mali by tvoriť zmysluplný celok. Jednotlivé tvrdenia v podnikateľskom zámere si nemôžu protirečiť.

Musia byť vo vzájomnej zhode a navzájom sa dopĺňať. Týka sa to najmä súladu textovej a finančnej časti.  Pri plánovaní nákladov nezabúdajme na minimálne 10% rezervu na nepredvídané výdavky. Neopisujme iba silné stránky nášho podnikateľského zámeru, pretože vyznie menej dôveryhodne. Identifikovaním slabých stránok a rizík vzbudíme dojem, že zámer nič neskrýva a naviac sme si vedomí, že riziko je súčasťou  existencie v trhovom prostredí a berieme ho do úvahy.

Sumár je najdôležitejší

Zhrnutie projektu je najdôležitejšou časťou plánu. Po jeho prečítaní musí byt‘ čitateľovi jasné, kto plán vypracoval a prečo, kde a kedy sa bude realizovať, o aké výrobky (služby) a trhy pôjde, aké skúsenosti, schopnosti, zručnosti a kompetencie majú kľúčové osobnosti v podniku, koľko to bude stáť a čo z toho môže získať. Ide teda o akýsi obsah celého dokumentu, ktorý je vo svojej finálnej podobe možné písať až po napísaní celého podnikateľského zámeru, kedy už máme myšlienky utriedené a sú nám jasné všetky kroky k realizácii podnikateľského zámeru.

Autor: Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP)

Kontakt: cord@alkp.sk