Národný program pre učiace sa regióny

Medzi regiónmi Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) sú z hľadiska ekonomických ukazovateľov výrazné rozdiely, ktoré sa prejavujú (napr. HDP na 1 obyvateľa v PKS, mierou zamestnanosti, mierou nezamestnanosti, produktivitou práce, atď.), ktoré úzko súvisia s úrovňou vzdelanosti obyvateľstva. V regionálnej politike sa týmto rozdielom venuje stála pozornosť. Dlhodobým strategickým cieľom pre rozvoj regiónov SR je postupné znižovanie rozdielov v životnej úrovni regiónov. Jednou z ciest ako odstrániť nerovnomernosť vo vývoji regiónov je rozdielna miera stimulácie dynamiky hospodárskych a spoločenských procesov, ako aj snaha o dosiahnutie vyváženého rozvoja sídiel a regiónov. Pre naplnenie tohto cieľa sa vytvárajú a využívajú nástroje, ktoré majú stimulačný efekt pre rozvoj ekonomiky a hospodárstva. Jedným z takýchto nástrojov sú učiace sa regióny.

Na stiahnutie:

Národný program pre učiace sa regióny