Kurz, ktorý Vás obohatí

Kurz, ktorý Vás obohatí

Určite mnohí z vás prišli na to, že vedomosti získané počas štúdia už často krát nekorešpondujú s požiadavkami súčasného trhu práce. Hovorí sa, že ak pracujeme 5 rokov na jednej pozícii sme už na túto pozíciu „pristarí“. Tento fakt vieme ovplyvniť jedine rozvojom svojich vedomostí a zručností.

Dnešná doba je rýchla a vyžaduje si človeka prispôsobivého. Pokiaľ sa človek ďalej vzdeláva a získava nové vedomosti a zručnosti, stáva sa univerzálnejším. Počas vzdelávania sa človek stretáva s rôznymi postojmi, názormi, čo má vplyv na formovanie jeho osobnosti, nielen profesijnej, ale aj sociálnej. To všetko mu umožní lepšie reagovať a adaptovať sa na vzniknuté situácie, tak v pracovnom, ako aj osobnom živote.

Prinášame Vám kurz, ktorý Váš život  obohatí v osobnom rozvoji a získate nové odborné vedomosti.

Čo sa dá naučiť na kurze KARIÉRNE PORADENSTVO ?

 Získate zručnosti ako pomáhať iným, ale aj ako pomôcť sebe.  Pomôžeme Vám odísť s informáciami z oblasti kariérneho rastu. Nadobudnete dostatok informácií pre vykonanie zmeny, ak je potrebná. Na kurze pomôžete sebe, ale po kurze môžete pomáhať aj iným ako „kariérny poradca. Naučíte sa pracovať s jednotlivcom a skupinou v ktorejkoľvek fáze pracovného života. Zistíte, že pri poskytovaní poradenstva sa prihliada na schopnosti, vedomosti, zručnosti a prax v súlade s hodnotami a možnosťami človeka pri dosahovaní jeho osobných cieľov.

Poradenstvo sa poskytuje osobám, ktoré si hľadajú zamestnanie, uvažujú o zmene zamestnania, ale aj absolventom základných, stredných či vysokých škôl, ktorí ešte na trh práce nevstúpili.

Na školení „Kariérne poradenstvo“ spoznáte súhrn aktivít, ktoré Vám pomôžu správne sa rozhodnúť a urobiť konkrétne kroky smerujúce ku kariérnemu rastu. Ak ste pedagogický zamestnanec naučíte sa:

  • ako viesť individuálne a skupinové rozhovory so žiakmi o budúcom povolaní, či výbere školy,
  • ako používať kľúčové informácie pri práci s rodičmi,
  • ako viesť žiakov k zodpovednému prístupu voči svojej pracovnej budúcnosti,
  • ako pomáhať pri rozhodovaní sa a nasmerovaní svojej kariéry

Na konci kurzu získate osvedčenie s celoštátnou platnosťou.

Využite príležitosť zúčastniť sa 6 dňového akreditovaného vzdelávania Kariérne poradenstvo 19.10.1017 v Košiciach a 26.10.2017 v Bratislave

Pedagogický zamestnanci majú možnosť získať 39 kreditov (24 kreditov za rozsah vzdelávania a 15 kreditov za spôsob ukončenia) ak sa prihlásia na kurz Kariérové poradenstvo v Košiciach alebo v Bratislave.

V Banskej Bystrici sa tento kurz stretol s výrazným úspechom, v Košiciach máme posledných 5 miest a Bratislavský kurz otvárame tiež. Maximálna kapacita kurzu je 12 osôb. Krátke video ukážky zo vzdelávania, môžete vidieť na našom Fb.

Účastníci kurzu Kariérne poradenstvo sú osoby s praxou z rôznych oblastí od študentov, zamestnaných, nezamestnaných až po ľudí v preddôchodkovom veku. Môžte sa účastníkom stať aj Vy, aby ste vedeli dobre poradiť sebe aj iným.