Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike – príloha č. 2

Prehľad ďalšieho vzdelávania na ministerstvách a ďalšieho vzdelávania v pôsobnosti jednotlivých rezortov

V jednotlivých rezortoch sa ďalšie vzdelávanie uskutočňuje podľa zákona č.312/2001 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predmetov a zákona č.552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme.

Ďalšie vzdelávanie v štátnej službe

Prijatím zákona o štátnej službe a zriadením Úradu pre štátnu službu bolo vytvorené nové legislatívne a inštitucionálne prostredie s cieľom zaviesť jednotný systém vzdelávania štátnych zamestnancov. Úrad pre štátnu službu riadi vzdelávanie v štátnej službe a zabezpečuje jednotný systémový prístup v ďalšom vzdelávaní štátnych zamestnancov a určuje minimálne štandardy ďalšieho vzdelávania štátnych zamestnancov.

Na stiahnutie:

koncepcia celoživotného vzdelávania – príloha č. 2