Koncepcia celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike – príloha č. 1

Terminológia a vzťahy v CŽV
Použitie základných termínov v návrhu koncepcie sa opiera o ich výklad v slovníku, ktorý tvorí prílohu Správy EK k realizácii celoživotného vzdelávania/učenia sa v Európe (Brusel, 2001).

Celoživotné učenie
Všetky aktivity učenia sa počas života s cieľom zlepšiť vedomosti, zručnosti a kompetencie v rámci personálnych, občianskych, sociálnych a/alebo zamestnaneckých perspektív.

Formálne učenie
Učenie sa, ktoré obyčajne poskytujú školy v školskom systéme (inštitúcie pre vzdelávanie a výcvik). Je štruktúrované (podľa cieľov učenia, počtu hodín alebo podpory učenia sa) a vedie k získaniu osvedčenia. Formálne učenie sa je zámerné vzhľadom k perspektívam učiacich sa.

Na stiahnutie:

koncepcia celoživotného vzdelávania – príloha č. 1