II. Stretnutie projektového tímu

II. Stretnutie projektového tímu

V rámci nášho spusteného projektu Erasmus +  „Učíme sa navzájom, “ sme 4.9. a 5.9.2023 privítali nášho českého partnera Centrum dohody na pôde Banskej Bystrice.  Po množstve online meetingov a celkovej relizácii projektu vo virtuálnom priestore sme veľmi radi, že sme sa mohli stretnúť aj fyzicky a nadviazať osobnejší kontakt. Stretnutie prebiehalo v uvoľnenej neformálnej atmosfére a pracovalo sa nám veľmi dobre. V rámci druhého osobného stretnutia partnerov projektu sme podrobne prešli programom stretnutia:

  1. Rekapitulácie projektu
  2. Prezentácia výsledkov
  3. Monitorovanie výstupov aktivít porovnanie očakávaných a reálnych výstupov projektu žiadateľa a partnera projektu (Kto? Čo? Kedy? AKO?)
  4. Kontrola dodržania plánu publicity projektu
  5. Kontrola finančného manažmentu projektu
  6. Zhodnotenie doterajšieho priebehu projektu
  7. Naplánovanie a harmonogram šírenia výstupov projektu
  8. Naplánovanie zakomponovania výsledkov aktivít projektu do činností organizácií – zabezpečenie trvalej udržateľnosti projektu
  9. Diskusia

Projekt sa pomaly ale isto blíži do svojho finále.

Medzi naše najbližšie aktivity patria  zo strany ALKP – záverečné osobné spoločné stretnutie všetkých mentorov a mentees v Banskej Bystrici, tvorba infografík a videodokrútok k vybraným lektorským zručnostiam a zo strany českého partnera to bude tvorba webinára na prevenciu duševného zdravia vo firmách.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento článok vydáva Asociácia lektorov a kariérnych poradcov v rámci propagácie projektu  We learn from each other  (WLEO) programu Erasmus + spolufinancovaný Európskou úniou. Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálny názor ani stanovisko Európskej únie.