Benefity a prekážky podnikania v zahraničí. Na čo si dávať pozor pri exporte

Benefity a prekážky podnikania v zahraničí. Na čo si dávať pozor pri exporte

Vnútorné bariéry pre podnikanie MSP v zahraničí

Práve úroveň ľudských zdrojov je jednou z najvýraznejších bariér pri prieniku malých a stredných podnikov (MSP) na zahraničné trhy. Tieto spoločnosti totiž nedisponujú medzinárodnými skúsenosťami, znalosťou cudzích jazykov, podnikateľskou víziou a znalosťou zahraničných trhov.  Ďalšou z bariér, ktorú musia malé a stredné pdniky úspešne prekonať je inovatívnosť ich produktov a služieb. Inovatívny produkt alebo služba má totiž omnoho väčšiu šancu uspieť na zahraničnom trhu.

Jedným z nástrojov, ktorými môžu malé a stredné podniky uspieť s kvalitným produktom na zahraničnom trhu sú aj internetové služby. Webstránka umožňuje firmám komunikovať so zákazníkom a predávať produkt mimo domovského trhu, avšak prieskum trhu, konkurencie a zákazníckeho správania sú pre zahraničnú expanziu rovnako dôležité. Pri efektívnom využití totiž dávajú malým a stredným podnikom do rúk podobne efektívne nástroje akými disponujú veľké firmy.

Rozhoduje veľkosť a rastová krivka trhu

Pre malé a stredné podniky je dôležitým faktorom aj pomer medzi domácim a cieľovým trhom. Prieskumy ukazujú, že exportné rozhodnutia príjmajú firmy aj na základe veľkosti a možného rastu trhu, kam majú ambíciu so svojim produktom alebo službou expandovať. Dôležitou je však aj podnikateľská klíma v domovskej krajine, keďže podnikateľské a exportné regulácie tiež slabá podpora exportných aktivít zo strany vlády môžu výrazne sťažovať snahy malých a stredných podnikov o prienik na zahraničné trhy. Podobná premisa platí aj pre cieľové krajiny, kam firmy miera svoje exportné aktivity, keďže politické riziká, nestabilné investičné prostredie, nedostatok transparentnosti alebo vysoká miera korupcie výrazne sťažujú firmám fungovanie na týchto trhoch.

Veľkým problémom pri prenikaní malých a stredných podnikov na zahraničné trhy je aj informačná bariéra, ktorá v dobe pohodlnej dostupnosti informácií môže znieť ako paradox. Malé a stredné podniky, ktoré nedokážu získať a efektívne využiť exportné informácie však majú veľmi malú šancu, že sa im podarí preniknúť na zahraničné trhy. Štúdia správania švédskych výrobcov z roku 2007 ukazuje, že neschopnosť nájsť vyhovoujúce distribučné kanály spolu s nedostatočným povedomím o procesoch v medzinárodnom obchode sú dve z najsilnejších bariér, ktoré bránia firmách v zahraničnej expanzii.

Práve na odstraňovanie bariér v komunikácii a informovanie o možnostiach pre vstup na zahraničný trh, konkrétne maďarský, je zameraný projekt CORD. Jeho úlohou je sprostredkovať slovenským podnikateľom spoľahlivé a užitočné informácie pre export na zahraničný trh prostredníctvom maďarských partnerov, ktorí dôkladne poznajú zákonitosti tamojšieho trhu.

Autor: Milan Šimák, komunikačný manažér Slovak Business Agency (SBA)

Foto: Unsplash.com