Aký je rozdiel medzi akreditovaným a neakreditovaným kurzom?

Aký je rozdiel medzi akreditovaným a neakreditovaným kurzom?

Za neakreditovaný kurz považujeme neformálny kurz, ktorý vedie a realizuje vzdelávateľ na základe vlastnej vôle, skúseností a presvedčenia, že tak môže robiť. Vzdelávateľ sa nezodpovedá vyššej autorite, nedokladuje svoje odborné či lektorské skúsenosti. Osvedčenie za absolvovanie neakreditovaného kurzu má neformálny charakter (nie je akceptované na úradoch).

Za akreditovaný kurz považujeme kurz, ktorý realizuje inštitúcia, majúca na to oprávnenie (tzv. akreditáciu) udelené vyššou autoritou – príslušným ministerstvom. Absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu znamená pre účastníka vzdelávania krok k získaniu oficiálnej kvalifikácie). Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávania má predpísanú formu, je relevantné na úradoch a pri preukazovaní sa kvalifikácie. Absolventi akreditovaného kurzu spolu s vydaným osvedčením zostávajú nastálo zaevidovaní v informačnom systéme Ministerstva školstva.

Príklad: Pani Anna je vizážistka s výučným listom (má kvalifikáciu „Vizážistka“) a má trojročnú prax v tomto odbore. Rozhodne sa začať organizovať vlastné vizážistické kurzy, nemá však žiadne skúsenosti so vzdelávaním dospelých. Absolvuje akreditovaný kurz Lektor, kde sa naučí komplexné lektorské zručnosti a získa oficiálne osvedčenie s celoštátnou platnosťou, ktoré je akceptované na všetkých úradoch.

V prípade, že sa pani Anna rozhodne v budúcnosti realizovať vlastné akreditované kurzy, byť garantom vzdelávacích programov alebo sa zapájať ako vzdelávateľ vo verejných zákazkach, bude musieť preukázať okrem kvalifikácie „vizážistka“ aj oficiálnu kvalifikáciu Lektor. K tomu jej absolvovanie akreditovaného kurzu Lektor výrazne dopomôže. Dôležitá je tiež skutočnosť, že zákon počíta v budúcnosti pri zakladaní živnosti na vzdelávanie dospelých s preukazovaním kvalifikácie Lektor. Absolvovanie akreditovaného kurzu má pre účastníka viac pozitívnych východísk a možností do budúcna, než absolvovanie neakreditovaného kurzu.

 

Prečítajte si: 10 rád, ako si vybrať dobrý kurz.