Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve, 10.01.2018 BB

KURZ VEDÚ:

ZAČIATOK

10. januára 2018 - 9:00

KONIEC

10. januára 2018 - 14:00

ADRESA

Kremnička 53, Banská Bystrica   Zobraziť na mape

Účtovná závierka rok za 2017

v podvojnom účtovníctve

Cieľom školenia je:

Poskytnúť informácie o povinnostiach účtovnej jednotky pri zostavovaní účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve (závierky) podľa novo platných zákonov, upozorniť na zmeny v zákonoch týkajúcich sa účtovníctva a závierky a často opakujúce sa chyby pri vedení účtovníctva a zostavovaní závierky.

 Školenie je určené pre:

Účtovníkov, konateľov spoločností, podnikateľov, študentov a ďalších, ktorí majú o danú problematiku záujem.

Obsah školenia:

Aktuálna účtovná legislatíva – práca so zákonom na portáli Slov-Lex:

 • Zmeny v zákone o účtovníctve
 • Postupy účtovania – opatrenia upravujúce zostavenie účtovnej závierky
 • Overenie správnosti zaradenia účtovnej jednotky do veľkostných skupín – mikro, malá, veľká účtovná jednotka
 • Kontrola bilančnej kontinuity
 • Zabezpečenie úplnosti účtovníctva
 • Zabezpečenie časovej a vecnej súvislosti
 • Aktualizácia interných smerníc

Závierkové účtovné prípady:

 • Inventarizácia jednotlivých účtov podľa účtovnej osnovy
 • Časové rozlíšenie
 • Tvorba opravných položiek
 • Tvorba rezerv
 • Účtovanie o nevyfakturovaných dodávkach
 • Účtovanie o dodávkach tovarov a služieb, keď nie je vyhotovený účtovný doklad
 • Kurzové rozdiely

Inventarizácia

 • Majetku – inventarizačné rozdiely
 • Záväzkov
 • Ocenenie majetku a záväzkov na reálnu hodnotu

 

 • Kontrola správnosti účtovných a daňových odpisov – odložená daň
 • Krížová kontrola vybratých účtov – odpisy majetku, materiál, DPH
 • Zostavenie účtovnej závierky, tak aby poskytovala pravdivý a verný obraz o účtovnej jednotke – poznámky, súvaha a výkaz ziskov a strát
 • Overenie účtovnej závierky audítorom a vyhotovovanie výročnej správy
 • Povinnosť schválenia a uloženia závierky do registra účtovných závierok a lehoty
 • Archivácia – trvalosť účtovných záznamov

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

0919185148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár