Zúčastnili sme sa medzinárodnej vedeckej konferencie Edukácia dospelých

2.4.2014 sme sa zúčastnili medzinárodnej vedeckej konferencie  Edukácia dospelých 2014, ktorá bola zrealizovaná na akademickej pôde Ekonomickej univerzity UMB v Banskej Bystrici. Záštitu nad konferenciou prebrala gestorka andragogiky na Slovensku Prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc., ktorá zároveň iniciovala zrod myšlienky tradície konferencie Edukácie dospelých v Banskej Bystrici.

So svojimi príspevkami vystúpili významní predstavitelia vzdelávania a andragogiky na Slovensku a v Českej republike. Hlavnou témou konferencie bola Osobnosť lektora. Slovo „lektor“ sa skloňovalo vo všetkých pádoch a vo všetkých súvislostiach. Keďže chceme pre našich lektorov prinášať aktuálne informácie, zúčastnili sme sa tohto vysoko odborného podujatia.

Poslanie, vízie a ciele Asociácie lektorov a kariérnych poradcov predstavila zúčastneným prezidentka ALKP –Emília Jányová Lopušníková.

Čo sme sa na konferencii dozvedeli?

V súčasnosti rezonuje v našej spoločnosti potreba utvárania profesijného profilu lektora (v kontexte kvality vzdelávania dospelých). Prostredníctvom profesionalizácie lektora je možné kvalitatívne rozvinúť vzdelávanie dospelých.

Ako je možné profesionalizovať lektora?

Prostredníctvom certifikácie a akreditácie.  Certifikácia lektorov sa v súčasnosti uberá správnym smerom k plneniu stratégie vzdelávania dospelých. Certifikácia a plnenie poslania vzdelávania budú zakotvené v blížiacich sa zmenách zákona – zasadnutie ohľadom zmien je naplánované na polovicu októbra 2014.

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov sa bude uchádzať o status certifikačného orgánu, máme ambíciu stať sa orgánom, ktorý bude overovať odbornú spôsobilosti lektora. Zaujímavou novinkou bola pre nás správa, že profesia Lektor ďalšieho vzdelávania je v Českej republike zaradená do Národnej sústavy povolania. Na Slovensku je profesia lektor vykonávaná v rozsahu voľnej živnosti a zatiaľ nevyžaduje špeciálne odborné vzdelávanie. Lektorom sa teda môže stať akákoľvek osoba bez ohľadu na kompetencie, vedomosti a zručnosti.  Práve z tohto dôvodu je potrebné certifikovať lektorov – aby bola zabezpečená kvalita ďalšieho vzdelávania.

Dozvedeli sme sa tiež, že nevyhnutnou súčasťou lektorskej práce je autoevalvácia (teda sebahodnotenie a sebareflexia).

Lektor by mal neustále hodnotiť seba a svoju prácu a viesť k tomu aj iných, len vtedy sa bude zlepšovať a rásť. Pri sebahodnotení môže byť pre lektorov nápomocná aj supervízia, ktorú ponúka ALKP svojim členom.   Vieme aj aké kompetencie a vlastnosti má mať lektor vzdelávania dospelých (pohľad študentov andragogiky Ostravskej univerzity- prieskum).

Čo teda lektora charakterizuje?

Kompetencie, bezúhonnosť, dobrý image, zdravie, odbornosť, osobnosť.

Lektor má mať široký rozhľad, etické vlastnosti, optimizmus, pokoj, má byť spravodlivý, angažovať sa didakticky, tvorivý, flexibilný, rozhodný a jednoznačne má mať zmysel pre humor.

Ste ideálnym lektorom aj vy?