Bilancia kompetencií: Kariérové poradenstvo sa rozširuje do služieb zamestnanosti

Dobré správy pre všetkých, kariérové poradenstvo sa dostáva na úrady práce, vy môžete byť pri  tom!

Prinášame Vám všetky informácie + pozvánku!

V snahe zvýšiť efektivitu a kvalitu služieb poskytovaných klientom úradov práce pripravilo UPSVAR v spolupráci s Európskou federáciou centier bilancie kompetencií a kariérového poradenstva projekt, ktorého cieľom je adaptovať a využiť tento európsky prístup aj v slovenských službách zamestnanosti. Projekt sa začal realizovať v novembri 2013 a bude mať celkové trvanie 2 roky, počas ktorých bude metodika a systém bilancie kompetencií adaptovaná a testovaná tak, aby zodpovedala potrebám poradcov a klientov úradov práce.

Bilancia kompetencií je súbor nástrojov a systémového zabezpečenia kariérového poradenstva, používaný v desiatich krajinách EU. Bilancia kompetencií je originálna nielen šírkou použitej metodológie a multidisciplinárnym prístupom – využíva psycho-diagnostické metódy, coaching, 360° hodnotenie, kompetenčné portfólio, prieskum trhu práce, skupinové a individuálne metódy. Sila metódy spočíva aj v dôraze na rozvoj zručností pre riadenie vlastnej kariéry, zvyšovaní zamestnanteľnosti a uznávaní výsledkov neformálneho učenia sa – cieľom bilancie kompetencií je, aby si klient osvojil nástroje a postupy, ktoré mu umožnia efektívne riadenie kariéry a zvládanie zmien počas celého života.

Prístup zastrešuje Európska federácia centier bilancie kompetencií a kariérového poradenstva (FECBOP – Fédération Européenne des Centres de Bilan et d’Orientation Professionnelle) s viac ako 100 členmi v desiatich európskych krajinách. Používanie bilancie kompetencií v kontexte služieb zamestnanosti  sa osvedčilo napríklad aj v susednej Českej republike, Poľsku a momentálne prebiehajú  podobné projekty na regionálnej úrovni aj v Maďarsku, Bulharsku a Rumunsku. Napriek poddimenzovanému financovaniu, nechcú ani slovenské úrady práce  v oblasti kariérového poradenstva zostať pozadu. V rámci projektu bol vykonaný prieskum medzi poradcami UPSVaR, z ktorého jasne vyplynula potreba zaviesť prvky kariérového riadenia do poradenského procesu.

V úzkej spolupráci s poradcami-odborníkmi priamo v teréne bude vyvinutá metodika, ktorá rozšíri a zastreší doteraz poskytované služby pod konzistentný poradenský proces. Viac informácií o projekte je možné získať na stránke www.bilanciakompetencii.sk.

V záujme zapojenia odbornej verejnosti do debaty o systémovom zavedení kariérového poradenstva do slovenských služieb zamestnanosti si Vás dovoľujeme pozvať na expertný seminár, počas ktorého by sme Vám radi predstavili víziu, metodologické prístupy a nástroje bilancie kompetencií, adaptovanej pre potreby slovenských služieb zamestnanosti.

Seminár sa bude konať 6. júna v zasadacej miestnosti ÚPSVaR (Župné námestie 10, Bratislava,  -1.poschodie) od 9:00 do 13:00 

Prihlásiť sa môžete, keď kliknete sem.

Prispejte k udržateľnému zavedeniu účinného kariérového poradenstva do služieb zamestnanosti.