Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch – č. 317/2009

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon ustanovuje
a) práva a povinnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
b) predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti,
c) profesijný rozvoj, kariérové stupne, kariérové pozície, atestácie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
d) kvalifikačné predpoklady pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
e) pedagogickú činnosť pedagogického zamestnanca vrátane priamej výchovno-vzdelávacej činnosti a jej rozsahu,
f) odborné činnosti odborného zamestnanca,
g) rozsah, zameranie, organizáciu a ukončovanie jednotlivých druhov kontinuálneho vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
h) akreditáciu programov kontinuálneho vzdelávania (ďalej len „akreditácia“), činnosť a postavenie Akreditačnej rady Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre kontinuálne vzdelávanie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca (ďalej len „akreditačná rada”),
i) výkon činnosti poskytovateľov kontinuálneho vzdelávania (ďalej len „poskytovateľ“),
j) získavanie kreditov za absolvované druhy kontinuálneho vzdelávania, sebavzdelávanie a tvorivé aktivity pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca a evidovanie kreditov,
k) hodnotenie pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca,
l) starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca a ich ochranu.

Na stiahnutie:

zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch – č. 317/2009