Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva

Slovenská republika dosiahla v roku 2006 rast hrubého domáceho produktu vo výške 8,2% a prognóza na rok 2007 je 8%. Náš hospodársky rast musí byť založený na schopnosti vyrábať s vysokou pridanou hodnotou, čo vyžaduje od slovenských ľudí pracovať s neustále novými informáciami, produkovať nové poznatky a využívať ich v praxi.  Preto  udržaniu týchto v Európe ojedinelých výsledkov musí zodpovedať úroveň kvality a dostupnosť celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva pre občanov, ktorí  počas svojho aktívneho života potrebujú niekoľkokrát zmeniť kvalifikáciu a zamestnávateľov, ktorí produkciou a službami a zavádzaním inovácií vytvárajú nové pracovné miesta, na ktoré potrebujú novo kvalifikované pracovné sily. Ako však ukazuje štatistické zisťovanie z roku 2005, iba 5% občanov SR vo veku medzi 25 – 64 rokov participovalo na celoživotnom vzdelávaní.

Priemer EÚ predstavuje 10,8%. EÚ si do roku 2010 stanovila cieľ dosiahnuť účasť dospelej populácie na CŽV 12,5%; zdroj :  EUROSTAT

Na stiahnutie:

Stratégia celoživotného vzdelávania a celoživotného poradenstva