Zákon o celoživotnom vzdelávaní – č. 568/2009

Tento zákon upravuje:

a) celoživotné vzdelávanie, v ktorom ďalšie vzdelávanie nadväzuje na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní,
b) akreditáciu vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania,
c) pravidlá a postupy overovania a uznávania výsledkov ďalšieho vzdelávania zamerané na nadobudnutie čiastočnej kvalifikácie a úplnej kvalifikácie,
d) národnú sústavu kvalifikácií,
e) informačný systém ďalšieho vzdelávania,
f) systém monitorovania a prognózovania vzdelávacích potrieb ďalšieho vzdelávania,
g) kontrolu dodržiavania podmienok akreditácie a dodržiavania podmienok udelenia oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti (ďalej len „oprávnenie“).

Na stiahnutie:

Zákon o celoživotnom vzdelávaní – č. 568/2009