Spolupráca s Národným ústavom pre celoživotné vzdelávanie

Spolupráca s Národným ústavom pre celoživotné vzdelávanie

Zakladajúci členovia Asociácie lektorov a kariérnych poradcov sa zapojili do Národného projektu „Ďaľšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj uplatniteľnosti na trhu práce“, ktorý realizuje Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCZV).

Národný projekt prispeje k zvýšeniu účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní rozvojom systému ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu. Počíta s vytvorením vzdelávacích programov, so zariadením a prevádzkovaním poradenských centier pre dospelých v jendotlivých regiónoch Slovenska. Koncepcia plánuje zabezpečiť kvalitu vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania a kvalitu vzdelávacích inštitúcií. Vytvorí sieť poradenských inštitúcií a predovšetkým zabezpečí účasť zamestnávateľov na ďalšom vzdelávaní a poradenstve. Pozornosť sa upriami najmä na ďalšie odborné vzdelávanie v odvetviach priemyslu, remesiel a služieb.

Nový typ spolupráce vzdelávacích inštitúcií so zamestnávateľskými zväzmi, združeniami a so samotnými zamestnávateľmi adresne zadefinuje potreby trhu práce na najžiadanejšie kvalifikácie v desiatich odvetviach priemyslu.

Ako uviedla riaditeľka NÚCZV Zuzana Štrbíková rozvoj ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých je účinným prostriedkom na trhu práce a vzdelávania, ktorým sa snažíme naplniť ciele EÚ. Podľa nej má Slovensko stále nedostatok dostupných a kvalitných nástrojov pre lepšiu uplatniteľnosť na trhu práce. Kým priemerný počet osôob zapojených do ďalšieho vzdelávania ostatných krajín EÚ je 7 %, na Slovensku sú to len 3% dospelých. V Dánsku sa toto percento rovná 30tim, takže cieľom je priblížiť sa aspoň k európskemu štandardu. Zámerom projektu je preto tiež zvýšiť dôveru spoločnosti k systému ďalšieho vzdelávania ako cesty k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce osôb, ktoré ho absolvovali. Tešíme sa na spoluprácu v pracovných skupinách!

Tím ALKP