Prieskum názorov a postojov lektorov a kariérnych poradcov v rámci Asociácie lektorov a kariérnych poradcov

Čo sme sa dozvedeli z prieskumu?

V dňoch 7. – 9. októbra 2013 sme realizovali telefonický prieskum názorov a postojov lektorov a kariérnych poradcov, ktorí sú združení v rámci Asociácie lektorov a kariérnych poradcov. Ako jeden z najdôležitejších výstupov prieskumu sa ukázala potreba spoločného stretnutia lektorov a kariérnych poradcov. Mnohí z respondentov chcú zdieľať svoje dlhoročné odborné skúsenosti a spoznať sa navzájom.

Ponúkame vám prehľad výsledkov prieskumu, ktorého sa zúčastnilo 30 respondentov. Jeho cieľom bolo poznať vašu aktuálnu situáciu, názory, postoje a očakávania do budúcna. Prieskumný dotazník pozostával zo šiestich otázok. Prečítajte si výstupy prieskumu v jednoduchom grafickom spracovaní.

Otázka č. 1: Venujete sa lektorovaniu/kariérnemu poradenstvu ako SZČO alebo popri pracovnom úväzku?

priskum_2013_1

Z prieskumu vyplýva, že respondentov môžeme rozdeliť do dvoch dominantných skupín. Prvú tvorí 47% respondentov, ktorí sa vyjadrili, že lektorovaniu sa venujú popri zamestnaní. Druhou početnou skupinou (37%) sú lektori, ktorí sa lektorovaniu venujú ako SZČO, prípadne majú založenú s. r. o..

Otázka č.2: Ako hodnotíte situáciu na trhu práce v oblasti lektorovania/poskytovania kar. poradenstva?

prieskum_2013_2

Odpovede na túto otázku sme rozdelili do štyroch skupín – negatívne, neutrálne, pozitívne a neviem.

V negatívnom hodnotení sa objavovali výroky typu:

 • Menej priestoru na vzdelávanie a málo možností
 • Horšie ako minulé roky
 • Nie je dostatok práce
 • Bieda, negatívne a pod.

V neutrálnom hodnotení sa objavili tieto výroky:

 • Stagnujúca situácia
 • Práca je, ale mohlo by byť viac
 • Práce je akurát

V pozitívnom hodnotení zazneli tieto výroky:

 • Spokojná, výborne
 • Je záujem a predpokladám, že bude

Otázka č.3: Čo považujete za najväčší problém vo Vašej práci lektora/kar. poradcu?

prieskum_2013_3

Ako dominantný problém vníma 36% účastníkov prieskumu fakt, že majú málo možností získať prácu. Vychádzajú pri tom hlavne z porovnávania množstva práce v minulých rokoch, keď sa realizovali vzdelávania prostredníctvom európskych fondov. Iba dve osoby nevnímajú súčasnú situáciu ako problematickú a uvádzajú, že zákazky majú a aj ich realizujú. Z ďalších výrokov, ktoré odzneli na uvedenú otázku uvádzame:

 • Málo kontaktov, možností
 • Málo projektov
 • Slabé povedomie o vzdelávaní sa
 • Stagnujúca ekonomika
 • Predsudky voči vzdelávaniu
 • Málo času a veľká vyťaženosť
 • Legislatívne zmeny
 • Ako dostať ponuku k tým správnym ľuďom

Otázka č. 4: Čo by podľa by Vám podľa Vás pomohlo tento problém prekonať?

prieskum_2013_4

K uvedenej otázke sa 27 % respondentov vyjadrilo, že riešenie problému vidia v oživení ekonomiky a v politických riešeniach. V silu združovania sa a následnom zviditeľňovaní sa verí 23% oslovených. V podobnom duchu sa za dobré odprezentovanie vyslovuje 10% oslovených a 7% respondentov verí, že situáciu pomôže riešiť ALKP.

Môžeme teda konštatovať, že 40% respondentov vidí a vníma priestor v spájaní sa, zdieľaní, združovaní a následnom zviditeľňovaní sa. Niektorí z nich vidia túto úlohu ako poslanie ALKP.

Otázka č.5: Aký by mohol byť podľa Vás prínos ALKP?

prieskum_2013_5

V odpovediach na uvedenú otázku 34 % respondentov najčastejšie uvádza pojmy zastrešenie, spojenie, spolupráca a zjednocovanie.

Úlohu ALKP vidí 23% respondentov v sprostredkovaní, zviditeľnení a propagácii lektorov, lektorovania samotného a taktiež vo zvyšovaní lektorského statusu.

Taktiež 23% respondentov uvádza, že prínos ALKP by mohol byť v organizovaní seminárov, workshopov, spoločných stretnutí, vydávaní univerzálnych materiálov pre lektorov a kariérnych poradcov.

Otázka č.6: Máte svoje vlastné akreditované vzdelávanie?

prieskum_2013_6

Touto otázkou sme sa snažili zistiť či lektori a kariérni poradcovia poskytujú aj vlastné akreditované vzdelávania. ALKP vrámci podpory lektorov a kariérnych poradcov má ambíciu zverejňovať nielen akreditované kurzy  a tak prispievať k propagácií portfólií registrovaných členov.

Ďakujeme za ochotné odpovedanie na otázky.