Ponuka kurzov Deeskalácie konfliktov v sociálnych službách

Ponuka kurzov Deeskalácie konfliktov v sociálnych službách

Všetkým osobám pracujúcim v pomáhajúcich profesiách v sociálnych službách ponúkame dvojdňový kurz deeskalácie konfliktov – zameraný práve na prostredie DDS, ZSS či ŠZ.

Stane sa vám, že vás klient:

 • Hryzie štípe škriabe ?
 • Búcha a chce vás udrieť ?
 • Chytá vás a nechce pustiť?
 • Rozhodol sa hodiť  sa do cesty počas prechádzky ?
 • Samopoškodzuje seba ?

Tieto konkrétne situácie – a ešte oveľa viac riešime pravidelne na našich kurzoch deeskalácia konfliktu a pomôžeme ich zvládnuť aj vám. Šetrne vzhľadom ku klientovi a bezpečne vzhľadom na vašich zamestnancov.

Rozsah kurzu je 14 hodín a jeho cieľom je  naučiť sa v prvom rade predchádzať  ale zároveň aj /riešiť/ zvládať situácie „nekľudu“ a bezprostredného ohrozenia seba, alebo prijímateľov sociálnej služby.

Pre koho je kurz určený: pre poskytovateľov sociálnych služieb v zmysle Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z a v zmysle Vyhlášky č. 358/2023 Z.z.

Z obsahu kurzu:

1.deň vzdelávania: Verbálna deeskalácia konfliktu v sociálnych službách 

 • Klientske násilie, agresia a dôsledky pre klienta samotného.
 • Reakcie osoby poskytujúcej sociálne služby na klientske násilie.
 • Príčiny agresie klienta a zhodnotenie situácie.
 • Verbálna komunikácia s prijímateľmi sociálnej služby.
 • Význam deeskalácie konfliktu.
 • Hlavné piliere deeskalácie konfliktu.
 • Pilier: Prevencia.
 • Pilier: Základné techniky deeskalácie.
 • Pilier: Metodické spracovania dokumentácie a analýzy incidentov, krízové, rizikové a individuálne plány.

2. deň vzdelávania: Neverbálna deeskalácia konfliktu v sociálnych službách (ak verbálna deeskalácia nebola účinná)

 • Čo sú to telesné obmedzenia.
 • Prevencia pred aplikáciou telesných obmedzení.
 • Modelové situácie (s ktorými sa účastníci najčastejšie stretávajú – obsahovo šité na mieru vzdelávacej skupiny, na základe vopred vyplneného vstupného dotazníka účastníkmi).
 • Právne hľadisko použitia telesného obmedzenia a zákon č. 448/2008 Z.z. zákona o sociálnych službách.
 • Rozlišovanie aplikácie telesných a netelesných obmedzení.
 • Povinnosti  sociálneho pracovníka pred, počas a po aplikácii telesných obmedzení (vyplývajúce zo zákona).
 • Ako chrániť seba (modelové situácie, ku ktorým môže dôjsť pri obslužných činnostiach – hygiena, obliekanie, stravovanie, podávanie liekov).
 • Techniky bezpečného odchodu zo situácií ohrozujúcich zdravie a bezpečnosť zamestnancov.
 • Techniky z držaní a chytení, hryzení, obrana voči úderom a kopom.
 • Ako chrániť kolegu ( modelové situácie –  agresívny pacient napadol kolegu), spolupráca personálu v krízovej situácii, špeciálne úchopy primerané veku, výške, váhe a pohlaviu klienta.
 • Ako chrániť klienta  (modelové situácie hádka dvoch klientov, starostlivosť o klienta javiaceho známky požitia alkoholu resp. iných omamných látok, deeskalácia konflitku dvoch klientov, bezpečný transport klienta z miesta, praktický nácvik.

Deeskalácia konfliktu pomáha predchádzať alebo zmierniť negatívne dôsledky konfliktu, ako sú napríklad násilie, stres, poškodenie vzťahov a následná strata dôvery. Zároveň umožňuje obnoviť dialóg a spoluprácu medzi klientom a osobou poskytujúcou sociálne služby a nájsť riešenie, ktoré je pre všetkých uspokojivé. To si vyžaduje zručnosti, ako sú aktívne počúvanie, empatia, asertivita, rešpekt, kompromis a kreativita.

Ide o interaktívny kurz, zahŕňajúci teoretické vysvetlenia i praktické cvičenia, diskusie a prípadové štúdie. Po jeho absolvovaní obdrží každý účastník osvedčenie.

Kurz deeskalácia konfliktu v sociálnych službách je ideálny pre vás, ak chcete:

 • zlepšiť svoje zručnosti komunikácie a riešenia problémov,
 • zvýšiť svoju sebadôveru a sebaovládanie,
 • znížiť svoj stres a vyhorenie,
 • zlepšiť kvalitu svojej práce a vzťahov s klientmi.