Národná správa o realizácii konzultačného procesu k memorandu o CŽV

Slovenská republika ako kandidátska krajina vysoko oceňuje príležitosť zapojiť sa do konzultačného procesu a po prvýkrát tak prispieť k identifikácii koherentných stratégií a praktických opatrení pre európsky politický dokument v oblasti vzdelávania. Slovensko mimoriadne víta príležitosť participovať na príprave stratégie implementácie CŽV na európskej úrovni, s nemenšou dôležitosťou si však uvedomuje mimoriadnu aktuálnosť tohto podnetu pre rozpracovanie takejto stratégie pre rozvoj CŽV na Slovensku. I keď je význam CŽV na Slovensku dlhoročne reflektovaný a opatrenia na podporu implementácie CŽV sú obsiahnuté vo všetkých zásadných koncepčných materiáloch týkajúcich sa rozvoja ľudských zdrojov, ako napr.:

  • Národný plán regionálneho rozvoja a sektorový operačný plán „Rozvoj ľudských zdrojov“
  • Národný plán zamestnanosti
  • Národný plán výchovy a vzdelávania (Projekt Milénium)
  • Koncepcia rozvoja vysokých škôl v SR
  • Koncepcia štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži do roku 2007 a relevantnej legislatívy, impulz prichádzajúci zo zasadnutia Európskej rady vo Feire významne napomohol naštartovať aktivity prispievajúce ku integrácii politík a kohéznosti stratégií implementácie CŽV:

Na stiahnutie:

Národná správa o realizácii konzultačného procesu k memorandu o CŽV