Memorandum o spolupráci medzi ALKP a Vranovskou vzdelávacou a kultúrnou akadémiou

Memorandum o spolupráci medzi ALKP a Vranovskou vzdelávacou a kultúrnou akadémiou

Oblasť ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých na Slovensku spája dve organizácie, ktoré sa tejto problematike venujú. Sú nimi Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP)Vranovská vzdelávacia a kultúrna akadémia (VRAVKA). Spoluprácu a záujem o  rozvoj ďalšieho vzdelávania na Slovensku potvrdili 4. mája 2014 Memorandom, ktoré podpísali zástupkyne oboch organizácií – za ALKP Emília Jányová Lopušníková a za VRAVKU Gabriela Lacušová.

Signatári memoranda spoločne vyhlásili, že majú záujem spolupracovať

  • pri zvyšovaní profesijného a spoločenského statusu osôb pracujúcich v oblasti ďalšieho vzdelávania,
  • pri uznávaní výsledkov ďalšieho vzdelávania a pri realizácii skúšok na nadobudnutie čiastočnej alebo úplnej kvalifikácie,
  • na nastavovaní a kontrole kvality ďalšieho vzdelávania,
  • na rozvoji poradenstva pre dospelých,
  • na tvorbe legislatívnych noriem upravujúcich oblasť ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých.

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (ALKP) vznikla v roku 2012. ALKP zastupuje záujmy lektorov a kariérnych poradcov a svojimi aktivitami zvyšuje ich profesijný a spoločenský status. Podporuje sieťovanie, vzdelávanie, spoluprácu, komunikáciu, prenos informácií a skúseností medzi lektormi a kariérnymi poradcami. V súvislosti s plnením Stratégie celoživotného vzdelávania 2011 ALKP realizuje odborné vzdelávanie lektorov kariérnych poradcov, ktoré smeruje k certifikácii. Certifikácia lektorov ďalšieho vzdelávania bude zaradená do blížiacich sa zmien  Zákona o celoživotnom vzdelávaní. V súvislosti s  uvedenými skutočnosťami sa uvažuje o viazanej živnosti pre výkon lektorskej činnosti v súvislosti s „organizovaním kurzov, seminárov a školení“. ALKP v tomto kontexte realizuje kurz „Lektor“. Jeho absolvovaním účastníci získavajú dôležité poznatky, zážitky a skúsenosti, vďaka ktorým budú pripravení zvládnuť lektorskú prácu.

VRAVKA vznikla v roku  2011  a svojím zameraním ponúka vzdelávacie a kultúrne služby pre Vranovčanov, venuje sa manažérskemu i občianskemu vzdelávaniu. Zapája sa do projektov ESF, cezhraničnej spolupráce s Poliakmi, Ukrajincami i Čechmi, ktorými pomáha hendikepovaným, seniorom i matkám na materskej. Spoluprácou s ALKP chce VRAVKA zabezpečiť profesionalitu lektorov a manažérov vzdelávania, ktorá je prvým predpokladom, aby vzdelávanie bolo na požadovanej úrovni v zmysle Zákona o celoživotnom vzdelávaní. Preto sme v mesiacoch apríl – máj v spolupráci s ALKP pilotne pripravili  vysokokvalifikovný kurz lektora, ktorý zdarma absolvovalo 12 účastníkov z Vranova. Po absolvovaní získali certifikát lektora  ALKP a Národného ústavu celoživotného vzdelávania a stali sa plne kvalifikovanými odborníkmi s „lektorským chlebíkom“ v ruke.

Čo prinesie memorandum v najbližšom období?

ALKP pripravila 13.-14. júna 2014 pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o lektorstvo a ďalšie vzdelávanie v poradí už druhý workshop. Všetky potrebné informácie sa dozviete na našom portáli www.alkp.sk. Všetkých srdečne pozývame.

VRAVKA v blízkej budúcnosti pripravuje  bezplatný  pilotný kurz manažéra vzdelávania a ďalší kurz lektora. Ponúka aj kreditový kurz  pre učiteľov, pokračuje v jazykovom vzdelávaní. Školí aj štatutárov a ekonómov občianskych združení a neziskových organizácií.