Komu vznikne povinnosť „mať“ zodpovednú osobu v zmysle zákona o Ochrane osobných údajov?

Komu vznikne povinnosť „mať“ zodpovednú osobu v zmysle zákona o Ochrane osobných údajov?

 

Niektorým skupinám prevádzkovateľov, či sprostredkovateľov môže vzniknúť povinnosť určiť zodpovednú osobu hneď podľa viacerých ustanovení GDPR, iným nevznikne vôbec. Posúdenie toho, či vo Vašej organizácii vznikne povinnosť určiť zodpovednú osobu sa dozviete na školení, ktorého cieľom je oboznámiť účastníkov školenia s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 27.04.2016. Uvedené nariadenie je platné od 25.05.2018 pre všetky štáty EÚ.

Školenie je určené pre všetkých, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi v:

 • podnikateľskom prostredí
 • verejnej správe
 • neziskovej oblasti
 • ďalších oblastiach, ktorých sa ochrana osobných údajov týka

Na školení dostanete odborné materiály:

 • Zákon O ochrane osobných údajov
 • Podklad pre vypracovanie Technických a organizačných bezpečnostných opatrení s vysvetlením
 • Vzor Evidenčného listu
 • Náležitosti pre súhlas dotknutých osôb
 • Vzor záznamu z poučenia
 • Náležitosti zmluvy prevádzkovateľa so sprostredkovateľom
 • Písomné osvedčenie na meno o absolvovaní školenia, ktoré je brané ako poučenie v zmysle nariadenia GDPR

Miesto školenia: Banská Bystrica, Kremnička 53, priestory ALKP

Termíny s možnosťou prihlásenia:

4.4.2018 od 9,00 hod do 14,00 hod  

24. 4. 2018 od 9,00 hod do 14,00 hod

3.5.2018 od 9,00 hod do 14,00 hod

17.5.2018 od 9,00 hod do 14,00 hod

27.9.2018 od 9,00 hod do 14,00 hod

 

Po úspešnom ukončení školenia bude účastníkom vystavené písomné osvedčenie na ich meno o absolvovaní školenia o ochrane osobných údajov podľa nového nariadenia GDPR.

Lektorka školenia: Jana Vozáryová má dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov. Pôsobila ako osoba poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov, osobne vykonávala povinnosti vyplývajúce zo zákona a tým získala praktické skúsenosti s aplikáciou zákona do praxe.

Obsah školenia:

 • 1) Vznik zákona, dôvod vzniku zákona, orientácia v právnej norme
 • 2) Hlavné zmeny oproti v súčasnosti platnému zákonu
 • 3) Zrušenie niektorých oznamovacích a registračných povinností
 • 4) Pôsobnosť zákona, nové základné pojmy
 • 5) Zásady spracúvania OU – zmeny právneho základu ich spracúvania
 • 6) Spracúvanie a podmienky spracúvania OU
 • 7) Zmeny v spracúvaní biometrických údajov
 • 8) Stanovenie zodpovednej osoby aj vo verejnej správe
 • 9) Práva dotknutej osoby – nové obsahové aj formálne podmienky súhlasu
 • 10) Oprávnená osoba – poučenie oprávnenej osoby
 • 11) Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov, práva a povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa – nové obsahové náležitosti vzájomnej dohody
 • 12) Nové náležitosti bezpečnostných technických a organizačných opatrení a ich preukaznosť
 • 13) Výnimka pri vedení evidencie pre stredné a mikro podniky do 250 zamestnancov
 • 14) Nové oznamovacie povinnosti prevádzkovateľa
 • 15) Posúdenie vplyvu na ochranu OU a konzultácie s úradom
 • 16) Postavenie zodpovednej osoby
 • 17) Prenos osobných údajov
 • 18) Kódex správania, certifikát, akreditácia
 • 19) Postavenie, pôsobnosť úradu, kontrola a sankcie
 • 20) Diskusia

 

Školenie sa Vás týka, ak patríte sem do tejto skupiny:

Povinnosť poveriť zodpovednú osobu výkonom dohľadu na ochranou osobných údajov vznikne prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorí:

 • majú postavenie orgánu verejnej moci s výnimkou súdov pri výkone ich súdnej právomoci;
 • vykonávajú také spracovateľské operácie s osobnými údajmi, ktoré sú súčasťou ich hlavných činností a ktoré si vzhľadom na svoju povahu, rozsah a/alebo účely vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb vo veľkom rozsahu;
 • vykonávajú v rámci svojich hlavných činností spracovateľské operácie s osobitnou kategóriou osobných údajov alebo s údajmi týkajúcimi sa viny za trestné činy a priestupky.

Prihlásiť sa môžete TU:

4.4.2018 od 9,00 hod do 14,00 hod  

24. 4. 2018 od 9,00 hod do 14,00 hod

3.5.2018 od 9,00 hod do 14,00 hod

17.5.2018 od 9,00 hod do 14,00 hod