Kariérové poradenstvo pred voľbou strednej školy – dotazník

Kariérové poradenstvo pred voľbou strednej školy – dotazník

Dňa 19.12.2018 v Banskej Štiavnici sa ALKP ako odborný garant zúčastnila na projekte „Zvyšovanie záujmu detí o technické povolania“, ktoré bolo určené pre žiakov základných škôl nachádzajúcich sa na území mesta Banská Štiavnica. Cieľom a účelom podujatia bola, ako zo samotného názvu vyplýva, propagácia technických povolaní, zvyšovanie záujmu o tieto povolania medzi žiakmi základných škôl v posledných ročníkoch, stojacich pred voľbou strednej školy, popularizácia a zvyšovanie povedomia o rôznych technických povolaniach medzi žiakmi základných škôl.

Priestory Terra Permonia sú vybavené viacerými špecifickými „učebňami,“ v ktorých sa dajú demonštrovať rôzne technické povolania – napríklad maliar, zvárač, stolár, reklamný dizajnér, návrhár, grafik atď. Tým bolo umožnené prítomným žiakom nie len prezentovať jednotlivé technické povolania, ale si ich aj prakticky vyskúšať, napríklad manipuláciu so zváračkou, vyrezávačkou, ohýbačkou, rôznymi meračkami, maliarskym náradím a pod.

Podujatie prebiehalo v troch samostatných vstupoch pre žiakov troch základných škôl. Spolu s pedagogickým dozorom sa  prítomným venoval odborný technický personál pri jednotlivých zariadeniach. V skupinovej forme s následnou možnosťou individuálnych konzultácií s kariérovými poradcami sme sprostredkovali žiakom základné informácie z oblasti kariérového poradenstva, ktoré je nevyhnutnou súčasťou pri realizácii správnej voľby pre výber SŠ. Na tomto podujatí sa zúčastnili i zástupcovia troch stredných škôl s technickým zameraním.

Ponúkame Vám jeden z dotazníkov, ktorý si žiaci 9. ročníkov vypĺňali a tiež Vám napovie viac o tom ako sa rozhodnúť.

SEMAFOR – dotazník osobných hodnôt

Máte pred sebou 30 tvrdení týkajúcich a práce. Tvrdenia sú označené písmenami. Tie si zatiaľ nevšímajte. Čísla zakrúžkujte farbami podľa nasledujúcej inštrukcie:

Červenou – vyznačte tie tvrdenia, ktoré pre vás nemajú žiaden význam a dávate im STOP!

Žltou – vyznačte tie tvrdenia, ktoré sú pre vás stredne dôležité.

Zelenou – vyznačte tie, ktoré majú pre vás veľký význam a dávate im ZELENÚ!

1 C Chcel by som sa venovať práci v prospech opustených detí, a starých a chorých ľudí
2 D Dal by som prednosť povolaniu s jasným postupom a kriérovou dráhou.
3 A Dal by som skôr prednosť praktickým činnostiam pred teoretizovaním.
4 B Chcel by som skúmať neznáme ja vy a tým prispieť k zlepšeniu života na zemi.
5 E Chcel by som sa venovať činnosti, ktorá priamo súvisí s produkciou, odbytom, spotrebou a ziskom… Byť tam, kde sa „točia peniaze.“
6 D Chcela by som pracovať tam, kde by som mal presne určenú svoju pozíciu a úlohy v rámci fungovania systému.
7 F Chcel by som byť umelcom a ovplyvňovať cítenie a myslenie ľudí prostredníctvom estetických zážitkov.
8 C Bavila by ma práca, kde by som mohol vplývať na ľudí.
9 F Chcel by som sa venovať práci, ktorá prispieva k uchovaniu a rozvíjaniu nášho kultúrneho dedičstva.
10 D Chcel by som pracovať v armáde alebo polícii.
11 B Chcel by som objaviť niečo nové, čo dosiaľ niekto na svete neobjavil
12 F Chcel by som tvoriť diela, ktoré ľuďom poskytujú nezabudnuteľné umelecké zážitky.
13  A Chcel by som pracovať v takom zamestnaní, kde bezprostredne uvidím výsledky svojej činnosti.
14 C Dal by som prednosť práci vo výchove a vzdelávaní ľudí.
15 E Chcem sa naučiť dobre ovládať to, čo mi prinesie úspech, zisk a zabezpečí blahobyt. Iné ma nezaujíma. Je to zbytočná strata času.
16 B Chcel by som sa vo výskumnej práci dostať až na hranicu neznámeho a objaviť niečo naozaj veľmi dôležité pre všetkých ľudí
17 A Vyhovovala by mi „tvrdšia robota“ a menej komunikácie s ľuďmi.
18 C Chcel by som pomáhať ľuďom.
19 B Chcel by som sa podieľať na veľkom projekte, v ktorom by spolupracovali vedci z rôznych krajín.
20 D Bavilo by ma mať isté právomoci a kontrolovať iných.
21 E Chcem získať úspech, zarobiť veľa peňazí a netrvám na tom, že to musí byť tvorivá alebo zaujímavá práca. Len nech to vynáša!
22 A Bavila by ma práca, ktorá vyžaduje fyzickú námahu a zručnosti.
23 C Chcel by som pomáhať ľuďom riešiť ich naliehavé osobné a existenčné problémy.
24 B Chcel by som  sa venovať náročnej intelektuálnej práci, vytvárať teoretické koncepcie a modely, ktoré by prispeli k pochopeniu toho, čo si zatiaľ nevieme vysvetliť.
25 E Chcel by som byť sám zodpovedný za to, čo budem robiť a koľko zarobím.
26 F Chcel by som vytvárať také veci, ktoré by ľuďom spríjemnili a skrášlili život.
27 A Chcel by som mať takú prácu, v ktorej by som mal jasne určené konkrétne úlohy.
28 D Chcel by som pracovať vo veľkej organizácii s jasne určenými pravidlami.
29 F Vyhovovala by mi práca, kde by som si mohol sám rozhodovať kedy a čo budem robiť.
30 E Chcem robiť výhradne len takú prácu, ktorá vyžaduje samostatné rozhodovanie, riadenie iných alebo obchodovanie. Dal by som prednosť súkromnému podnikaniu pred zamestnaním za mzdu alebo plat.

Upravené z Testu hodnôt (Allport, G.V., Vernom, F.I. Lindzey, G.) a Hollandovej schémy.

Vyhodnotenie:

Pozrite si najskôr všetky písmená „A“.

Ak je pri písmene „A“    zelená farba, má hodnotu 1 bod

                                               žltá farba, má hodnotu     ½ bodu

                                               červená                               0 bodov

Podobným spôsobom spočítajte body za písmená B, C, D, E, F.

Získané body si žiak nanesie do schémy  nižšie a zakreslí si graf. Všíma si dva vrcholy a môže z neho vyčítať, ktoré povolania by boli pre neho pravdepodobne vhodné.

Aké hodnoty uznávam, také povolanie si aj pravdepodobne vyberiem

A B C D E F
5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1
Realistický človek Intelektuálny človek Sociálny človek Konvenčný človek Podnikavý človek Tvorivý človek

Rodičia s deťmi na kariérové poradenstvo prichádzajú preto, že potrebujú poradiť pri výbere školy. Pri poskytovaní individuálneho kariérového poradenstva, kariérový poradca usmerňuje a dáva návrhy. Rodičia sa pýtajú či bude kariérové poradenstvo prebiehať aj formou rozhovoru, alebo len testy? Pri kariérovom poradenstve sa pracuje s množstvom techník kariérového poradenstva (aj testy, ale nielen testy), ktoré rodič nepozná. Rodič chce pomôcť svojmu dieťaťu, no stáva sa bezbranným, lebo nevie ako. Do odporúčaní dieťaťu často vkladá vlastné skúsenosti a niekedy dokonca svoje túžby – väčšinou podvedome a prostredníctvom dieťaťa túži po ich naplnení. Práve na to tu je kariérový poradca, aby pomohol objektívne identifikovať schopnosti, záujmy a hodnoty dieťaťa.  Ak ste sa rozhodli pre individuálne kariérové poradenstvo a už ste robili nejaké testy, pokojne si ich prineste na konzultáciu so sebou. Ak Vás zaujíma o čom je kariérové poradenstvo, kliknite na odkaz TU.