Plnenie svojho sna

Plnenie svojho sna

K napísaniu tohto článku ma viedlo niekoľko skutočností. Jednou z nich je, že ALKP – Asociácia lektorov a kariérnych poradcov je stavovská organizácia a hoci „neziskovka“, musíme podnikateľsky „bojovať“ o svoje miesto na trhu v oblasti vzdelávania. Ďalším faktom je že v roku 2018 sme sa stali členmi SŽK -Slovenskej živnostenskej komory a na jednej z prednášok som počula úryvok z textu, ktorý sa týka nielen ALKP, ale aj mnohých jej členov, lebo sú to častokrát živnostníci. No a poslednou skutočnosťou je, že sme jedným z partnerov v medzinárodnom projekte CORD, ktorý pripravil sériu užitočných článkov o podnikaní a zároveň robíme aj mapovanie podnikateľského prostredia. Za váš čas pri vypĺňaní dotazníka vopred ĎAKUJEME.

Text, ktorý som vyššie spomínala sa nachádza v takzvanej PREPÚŠŤANKE, ktorá bola určená pre učňov, ktorí ukončili učňovské vzdelávanie. A tu je jej obsah, ktorý by som rada pripomenula:

Milí mladí priatelia!

 Dnešným dnom skončil sa čas vášho učenia. Preto výbor živnostenského spoločenstva nášho vyhlasuje vás týmto za vyučených a prepúšťa vás zo sväzku učňov, v ktorom ste dosiaľ žili a pracovali. Od tejto chvíle nebudete sa viac volať učňami, ale pomocníkmi alebo tovarišmi.

Keď prechádzate zo stavu učňovského do stavu pomocníckeho, nemyslite si, že už všetko viete a že sa už nebudete musieť pri vašom remesle a po­volaní ničomu učiť. Áno, učiť sa musíte i teraz, jestli sa chcete stať spô­sobilými a vzdelanými remeselníkmi; učiť sa musíte až do smrti, lebo vývoj človečenstva nezostáva stáť na jednom mieste, ale ide stále ďalej napred. I vy musíte stále napredovať: napredovať nie v zlom, ale v dobrom; napredovať v zručnosti a spôsobnosti; napredovať v rozumnosti, napredovať v slušnosti a statočnosti; napredovať vo všetkých tých dobrých vlastnostiach, ktoré člo­veka robia človekom a ktoré ho v celom jeho živote ozdobujú. Preto učte sa usilovne i ďalej nie len svojmu remeslu, ale i všetkému tomu, čo sa dnes od remeselníka novej doby vyžaduje.-

Stav remeselnícky má tri stupne. Prvý stupeň je: učeň; druhý stupeň: pomocník alebo tovariš; tretí stupeň:. majster. Vy ste dnes s prvého stupňa prešli na stupeň druhý: od dnešného dňa budete teda už pomocníkmi. Nuž uvedomte si dobre toto vaše nové meno; nespleťte si ho s menom jedno­duchého robotníka. Robotník je a nemôže byť ničím iným, len nájomníkom. Vy nebudete robotníkmi, ani nájomníkmi, lebo ste vyučení remeselníci, živnostnícki pomocníci, ktorí, keď sa v svojom remesle ešte lepšie zdokonalíte, v krátkom čase s druhého stupňa vykročíte na tretí stupeň a stanete sa samo­statnými remeselníkmi, živnostníkmi alebo i obchodníkmi. Vaším cieľom nech je samostatnosť a nie doživotná robotnícko-nájomnícka podriadenosť. Preto chráňte sa ľudí, ktorí by vás chceli odvrátiť od tohoto vášho cieľa, ktorí by vás chceli vytrhnúť z vášho remeselníckeho stavu a presadiť do takej pôdy, v ktorej by ste vyschli a v ktorej o vašej samostatnosti nemohlo by byť ani rečí.

Držte sa tej pôdy, do ktorej vás Pán Boh zasadil. Držte sa toho stavu, ktorému ste sa venovali. Ctite si ten stav a hľaďte sa v ňom upevniť a zdo­konaliť. Ctite si vašich dosavádnych majstrov, u ktorých ste sa vášmu remeslu vyučili; ctite si i budúcich vašich majstrov, u ktorých sa teraz ako pomocníci iste všeličomu potrebnému a osožnému naučíte. Bože vás chráň, aby niektorý z vás stal sa nepriateľom svojho majstra, lebo tým stal by sa nepriateľom svojho stavu, nepriateľom samého seba.

Dnešná nová doba postarala sa i o to, aby každý pracujúci človek mohol si po vykonanej práci i odpočinúť i aby mu zostalo času na vzdelávanie sa. Popri dnešnej, zákonom predpísanej pracovnej dobe a popri práve toľko ho­dinovom odpočinku zákon určuje i vám osem hodín na to, aby ste sa vzde­lávali. Preto nezmárnite týchto osem hodín v rozpustilostiach a zlých spo­ločnostiach, ale hľaďte si sriaďovať a stále navštevujte poučné remeselnícke kurzy, verejné čitárne, a vzdelávajte sa čítaním odborných kníh a časopisov. Vedzte, že v novej dobe nevzdelaný remeselník nemá budúcnosti.

A ešte jedno! Nie len učňovi, ale i pomocníkovi, ba i majstrovi a vôbec každému človekovi potrebná je i bohabojnosť i Božia ochrana: usilujte sa tak žiť, aby vás v celom vašom živote mohlo sprevádzať Božie požehnanie.

Pán Boh Vám pomáhaj, a daj, aby ste sa čím skôr mohli stať samostatnými remeselníkmi a hodnými občanom našej drahej československej republiky.

Na záver pridávam citát od človeka, ktorý žil v období 4 pred.n.l. – 65 n.l. Lucius Annaeus Seneca Non scholae sed vitae discimus – Učiť sa pre život, nie pre školu. Ak však patríte medzi tých 80% ľudí, ktorých voľba nebola „to pravé orechové“ a nepracujete v odbore, ktorý ste vyštudovali, Vaša práca Vás nenapĺňa, už ste uvažovali alebo uvažujete o zmene, vždy máte príležitosť hľadať nové možnosti ako si plniť svoje sny a byť v práci spokojní. My Vám radi pomôžeme, lebo vieme, že vďaka formálnemu vzdelávaniu sa uživíte, ale vďaka samovzdelávaniu zbohatnete. Na ceste k správnym rozhodnutiam Vám môže pomôcť aj kurz KARIÉRNE PORADENSTVO, pretože počas neformálneho vzdelávania sa stretávate s rôznymi postojmi, názormi, čo má vplyv na formovanie Vašej osobnosti, nielen profesijnej, ale aj spoločenskej. Vzdelávanie Vám umožní lepšie reagovať a adaptovať sa na vzniknuté situácie, tak v pracovnom, ako aj osobnom živote.