Time management a riešenie konfliktov, 19.04.2018

KURZ VEDÚ:

ZAČIATOK

19. apríla 2018 - 7:30

KONIEC

19. apríla 2018 - 15:30

ADRESA

podľa dohody   Zobraziť na mape

Riešenie konfliktov

Cieľom kurzu je zlepšenie tímovej spolupráce, vybudovanie kreatívneho a stabilného tímu spoločnými silami každého z účastníkov na základe určenia spoločných cieľov a hodnôt, v rámci efektívneho budovania interpersonálnych schopností a tiež posilnenie  spolupatričnosti, tak ako aj prácu v skupine.

Cieľová skupina vzdelávania

 • Vzdelávanie je určené pre zamestnancov verejnej správy pracujúcich  na vedúcich pozíciách.

 

Názov Obsah vzdelávacieho bloku

Konflikt

 

 • Konflikty v našich životoch, v práci   a o ich podstate,
 • Príčiny a povaha konfliktov
 • Typológia konfliktov
 • Fázy konfliktu
 • Rozpoznávanie jadra problému a emočného obalu konfliktu
Techniky riešenia konfliktu
 • Konflikt versus spor
 • Používania JA jazyka
 • Pozor na manipuláciu
 • Kontramanipulatívne správanie
 • Predchádzanie konfliktom
Spôsoby riešenia sporov
 • Autoritatívne (súdy…) a neautoritatívne (mediácia, facilitácia..)

 

Efektívne využívanie času  a jeho manažment

Cieľom vzdelávania je uľahčenie každodenného pracovného života ľudom, ktorí majú množstvo povinností, prechádzajú častými zmenami a pracovné vyťaženie im nedovoľuje riešiť situáciu dostatočne v predstihu. Musia vedieť prioritizovať, rýchlo a včasne sa rozhodovať a správne reagovať na vznikajúcu alebo už existujúcu situáciu. Pomocou praktických tipov a ukážok odstránime pracovné zlozvyky a bariéry a prejdeme si proces celkového plánovania a organizácie v rôznom pracovnom prostredí. Účastník vzdelávania bude vedieť identifikovať svoje pracovné návyky a efektívne eliminovať „žrútov času“ v pracovnom prostredí.

 

Názov Obsah vzdelávacieho bloku

Time manažment

 

 •  Prioritizácia
 • Efektívne plánovanieindividuálnych aktivít
 • Identifikovanie potrieb a očakávaní členov tímu
 • Rozlišovanie medzi „žrútmi času“ a dôležitými úlohami
 • Odstránenie pracovných „stereotypov“ z bežného pracovného dňa
 • Pristup k práci a pracovným úlohám jednoducho a efektívne
 • Efektívne stanovovanie „SMART“ cieľov a monitorovanie ich plnenia
 • Identifikácia vlastného time-manažment štýlu a zvyšovanie efektivity práce
 • Včasné reagovanie v rámci riešenia konfliktov a monitorovania zmeny v tíme

 

Cieľová skupina vzdelávania

 • Vzdelávanie je určené pre zamestnancov verejnej správy pracujúcich  na vedúcich pozíciách.

Priebeh vzdelávania

 • Vzdelávanie je interaktívne; obsahuje riadenú diskusiu, prácu v skupinách,  sebareflexiu, interaktívnu teóriu, simulačné aktivity, praktický nácvik, formulovanie odporúčaní,  spätná väzba
 • Čas vzdelávania : 7,5 hod
 • Počet účastníkov: max 10 v skupine

Získate 

 • Osvedčenie pre účastníkov vzdelávania
 • Zošit, folder a pero pre každého účastníka

Cena 

25,00Eur/ osoba

Hromadné prihlášky môžete zasielať na emailovú adresu alkp@alkp.sk

Kurzovné je potrebné uhradiť prevodom :

Číslo účtu: 5036419455/0900 Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK43 0900 0000 0050 3641 9455
BIC – SWIFT kód: GIBASKBX

Pridaj komentár