Skúšky na overovanie odbornej spôsobilosti 16.2.2024

CENA
190,00 

KURZ VEDÚ:

Emília Jányová Lopušníková, Mgr.
Kariérny poradca / Lektor

ZAČIATOK

16. februára 2024 - 9:00

KONIEC

16. februára 2024 - 12:00

ADRESA

Banská Bystrica   Zobraziť na mape

Skúšku tvorí teoretická časť a praktická časť, na ktorej výkon sa overuje dosiahnutá odborná spôsobilosť a ktorá je určená hodnotiacim štandardom. Uskutočňuje sa v ústnej forme a praktickej forme. Skúška je verejná a uskutočňuje sa pred skúšobnou komisiou oprávnenej vzdelávacej inštitúcie. Pred začatím skúšky uchádzač predloží predsedovi skúšobnej komisie doklad totožnosti.

Kritériom pri teoretických vedomostiach je 70% úspešnosť, pri nižšej úspešnosti je uchádzačovi skúšku opakovať. Kritériom pri praktických zručnostiach je zvládnutie 45 minútového lektorského vystúpenia so stanoveným cieľom vzdelávania, vhodný výber metód a foriem vzdelávania, ovládanie didaktických a technických pomôcok, dosiahnutie stanoveného cieľa vzdelávania a používanie odbornej terminológie.

Ak uchádzač vzdelávania  na záverečnej skúške neuspeje, má právo vykonať opakovanú skúšku v plnom rozsahu, alebo len tú časť skúšky, ktorú vykonal neúspešne. Časť záverečnej skúšky, v ktorej uspel, sa uznáva.

Vzdelávací program zodpovedá nárokom uvedeným v kvalifikačných požiadavkách a hodnotiacich kritériách. Úroveň nadobudnutých všeobecných schopností je súčasťou hodnotiaceho štandardu (minimálna požiadavka úrovne ISCED 2C).

Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky bude uchádzačovi vydané Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii LEKTOR.

Oprávnenie ALKP na vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti čiastočnej kvalifikácie Lektor nájdete TU.

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

0919185148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár