Ochrana osobných údajov podľa GDPR 27.03.2018 BB

KURZ VEDÚ:

ZAČIATOK

27. marca 2018 - 9:00

KONIEC

27. marca 2018 - 14:00

ADRESA

Kremnička 53, Banská Bystrica   Zobraziť na mape

 „ Ochrana osobných údajov „

Podľa nariadenia GDPR.

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov školenia s novým nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ z 27.04.2016. Uvedené nariadenie je platné od 25.05.2018 pre všetky štáty EÚ.

Vzhľadom na zásadné zmeny v novej právnej úprave je vhodné pripraviť sa na ne v dostatočnom časovom predstihu.

Školenie je určené pre všetkých, ktorí prichádzajú do styku s osobnými údajmi v:

 • podnikateľskom prostredí
 • verejnej správe
 • neziskovej oblasti
 • ďalších oblastiach, ktorých sa ochrana osobných údajov týka

Na školení dostanete kvalitné materiály:

Navrhovaný zákon O ochrane osobných údajov

 • Podklad pre vypracovanie Technických a organizačných bezpečnostných opatrení s vysvetlením
 • Vzor Evidenčného listu
 • Náležitosti pre súhlas dotknutých osôb
 • Vzor záznamu z poučenia
 • Náležitosti zmluvy prevádzkovateľa so sprostredkovateľom
 • Písomné osvedčenie na meno o absolvovaní školenia, ktoré je brané ako poučenie v zmysle nariadenia GDPR

Miesto školenia: Banská Bystrica, Kremnička 53, priestory ALKP

Termín: 27.03.2018 od 9,00 hod do 14,00 hod

Po úspešnom ukončení školenia bude účastníkom vystavené písomné osvedčenie na ich meno o absolvovaní školenia o ochrane osobných údajov podľa nového nariadenia GDPR.

Lektorka školenia: Jana Vozáryová má dlhoročné praktické skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov. Pôsobila ako osoba poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov, osobne vykonávala povinnosti vyplývajúce zo zákona a tým získala praktické skúsenosti s aplikáciou zákona do praxe.

Obsah školenia:

 • 1) Vznik zákona, dôvod vzniku zákona, orientácia v právnej norme
 • 2) Hlavné zmeny oproti v súčasnosti platnému zákonu
 • 3) Zrušenie niektorých oznamovacích a registračných povinností
 • 4) Pôsobnosť zákona, nové základné pojmy
 • 5) Zásady spracúvania OU – zmeny právneho základu ich spracúvania
 • 6) Spracúvanie a podmienky spracúvania OU
 • 7) Zmeny v spracúvaní biometrických údajov
 • 8) Stanovenie zodpovednej osoby aj vo verejnej správe
 • 9) Práva dotknutej osoby – nové obsahové aj formálne podmienky súhlasu
 • 10) Oprávnená osoba – poučenie oprávnenej osoby
 • 11) Zodpovednosť za bezpečnosť osobných údajov, práva a povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa – nové obsahové náležitosti vzájomnej dohody
 • 12) Nové náležitosti bezpečnostných technických a organizačných opatrení a ich preukaznosť
 • 13) Výnimka pri vedení evidencie pre stredné a mikro podniky do 250 zamestnancov
 • 14) Nové oznamovacie povinnosti prevádzkovateľa
 • 15) Posúdenie vplyvu na ochranu OU a konzultácie s úradom
 • 16) Postavenie zodpovednej osoby
 • 17) Prenos osobných údajov
 • 18) Kódex správania, certifikát, akreditácia
 • 19) Postavenie, pôsobnosť úradu, kontrola a sankcie
 • 20) Diskusia

VIAC INFO

WEB

www.alkp.sk

Telefón

0919185148

Email

alkp@alkp.sk

Pridaj komentár