Ako sa stať členom ALKP?

Ako sa stať členom ALKP?

Keď sme ako každý rok prehodnocovali našu činnosť a plánovali aktivity na nový rok, samozrejme sa vrámci debaty hovorí aj o členskom.

Porada skončila a naša ekonómka tiež výborná lektorka ALKP Jana Vozáryová napísala mail s nasledovným textom:

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov je odborná stavovská organizácia, ktorá združuje a   zastrešuje lektorky, lektorov, kariérne poradkyne, poradcov v rámci celého Slovenska. Zároveň ich  zastupuje pri rokovaniach so štátnymi a verejnými inštitúciami, kde ako zástupca veľkého počtu svojich členov dokáže účinnejšie obhajovať ich postavenie a záujmy, a tiež lobovať v prospech presadzovania idey celoživotného vzdelávania.

Asociácia je nezisková organizácia a podľa toho aj nakladá so svojimi príjmami. Nevytvára zisk na úkor starostlivosti o svojich členov alebo odmien pre lektorov a poradcov. Svoje príjmy rozdeľuje tak, aby sa nenarušil riadny chod Asociácie. Zároveň si riadne a včas plní všetky povinnosti voči svojim členom ako aj  štátnym a verejným inštitúciám.  

Asociácia si zachováva svoj status čestnej a nekorupčnej organizácie. Neprijíma žiadne netransparentné zákazky, nevystaví osvedčenie o vykonaní vzdelávania pokiaľ nie je vzdelávanie riadne vykonané a ukončené, ani nevydá lektorke/lektorovi certifikát o uznaní kvalifikácie, pokiaľ účastník nesplní podmienky jeho udelenia. 

Asociácia permanentne odborne vzdeláva svojich členov, čím zvyšuje ich kvalitu a spoločenskú hodnotu. Propaguje svoju činnosť, ale aj  činnosť svojich lektorov a poradcov prostredníctvom svojej webovej stránky. Sprostredkováva pre nich ponuky na prácu a školenia. Usporadúva každoročne KONFERENCIU, kde sa stretávajú členovia a priatelia Asociácie. Kvalitní rečníci, vynikajúca atmosféra, možnosť sieťovať sa a vzájomne sa spoznávať otvára ďalšie možnosti rastu Asociácie ako aj jej členov.   

Členovia ALKP nie sú výhradne zmluvne viazaní voči asociácii a môžu slobodne vyvíjať svoju odbornú činnosť aj s inými subjektmi.  

Som hrdou lektorkou a zároveň ekonómkou Asociácie lektorov a kariérnych poradcov už sedem rokov. Vnímam ju teda cez oba tieto aspekty. So základnými hodnotami Asociácie sa absolútne stotožňujem a som šťastná, že môžem pôsobiť v takej organizácii, ktorá nikdy ani o milimeter neuhla zo svojich princípov.

Janka, zhrnula to, o čom sa debatujeme, čo cítime ako tím. Veríme, že aj vďaka týmto slovám Vám priblížime, kto sme.

Pokiaľ sa vrátime k téme členstva, stretávame sa aj s otázkou, resp. s domnienkou, že našimi členmi sú len profesionálny lektori a kariérny poradcovia. Nie je to tak, našimi členmi sú aj podporovatelia myšlienok ALKP.

V ALKP existuje okrem riadneho členstva aj členstvo pridružené. Touto formou členstva sa snažíme finančne sprístupniť aj drahšie druhy vzdelávania. Pri tomto druhu členstva platí VÝHODA zúčastniť sa kurzu v hodnote 99 € za členské 50 €.

ALKP ponúka svojim členom 3 úrovne členstva a stálym členom aj ďalšie benefity. Viac o tom ako sa stať člen ALKP sa dočítate TU, alebo na tomto linku: https://alkp.sk/alkp/stante-sa-clenom-alkp/.