Zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch – č. 312/2013

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z. a zákona č. 325/2012 Z. z sa mení a dopĺňa takto:

Na stiahnutie:

zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch – č. 312/2013