Viete aký je rozdiel medzi čiastočnou a úplnou kvalifikáciou? Prečo je „lektor“ čiastočná kvalifikácia

Viete aký je rozdiel medzi čiastočnou a úplnou kvalifikáciou? Prečo je „lektor“ čiastočná kvalifikácia

Podľa súčasnej legislatívy v zmysle Zákona č. 568/2009 z.z. o celoživotnom vzdelávaní a Vyhlášky č. 384/2015 Z. z. Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorá vydáva štatistickú klasifikáciu zamestnaní má kvalifikácia Lektor / Lektor ďalšieho vzdelávania číselné označenie (kód ISCO-08):  2320002. Druh kvalifikácie je označený ako: čiastočná kvalifikácia.

Kvalifikácia sa posudzuje vo vzťahu k výkonu pracovnej činnosti v rámci konkrétneho povolania. Lektor ďalšieho vzdelávania je čiastočná kvalifikácia, pretože v rámci skúšky dochádza k overovaniu lektorských schopností a nie odborných vedomostí, ktoré tvoria obsah výuky. Odbornosť v jednotlivých pracovných činnostiach je základným predpokladom pre vzdelávanie dospelých, nie je predmetom skúšky. Skúšky sa uskutočňujú v súlade so Zákonom č. 568/2009 z.z. o celoživotnom vzdelávaní na základe akreditovaných programov podľa časti 2 §8 – §10 a §12 – §13.

Pod odbornými vedomosťami je potrebné chápať tematickú oblasť, ktorú lektor školí (manažment, cudzie jazyky, informačné technológie, koučing, fotografovanie, včelárstvo, košíkárstvo, BOZP……), v ktorej má prax alebo príslušné vzdelanie.  Odborné vedomosti nie sú však zárukou, že osoba má aj primerané lektorské kompetencie, pod ktorými rozumieme najmä andragogické, sociálne a didaktické kompetencie.

Úplná kvalifikácia sa získava ukončením kompletného vzdelávacieho programu vo formálnom vzdelávaní záverečnou skúškou, maturitnou skúškou, absolventskou skúškou alebo ukončením študijného programu štátnou, rigoróznou skúškou alebo dizertačnou skúškou.

Dokladom potvrdzujúcim úspešné vykonanie skúšky je osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii, ktoré oprávňuje držiteľa vykonávať odborné činnosti zodpovedajúcej čiastočnej kvalifikácii alebo úplnej kvalifikácii. Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenie o úplnej kvalifikácii je verejnou listinou a vydáva ho oprávnená vzdelávacia inštitúcia v štátnom jazyku.

V národnej sústave kvalifikácií (NSK) je každá úplná a čiastočná kvalifikácia popísaná dvojicou štandardov:

– kvalifikačný štandard – definuje súbor vedomostí, zručností a kompetencií požadovaných pre danú kvalifikáciu, to, čo jednotlivec má vedieť, chápať a byť schopný urobiť, aby ukončil proces učenia sa/vzdelávania;

– hodnotiaci štandard – definuje súbor kritérií, organizačných a metodických postupov na overenie dosiahnutých požiadaviek kvalifikačného štandardu.

K certifikácii a overeniu odbornej spôsobilosti čiastočnej kvalifikácie „Lektor“ sa môžete prihlásiť TU.