SLOVAK BUSINESS AGENCY SPÚŠŤA PROJEKT ZAMERANÝ NA PODPORU PODNIKANIA V MAĎARSKO-SLOVENSKOM PRIHRANIČNOM REGIÓNE

SLOVAK BUSINESS AGENCY SPÚŠŤA PROJEKT ZAMERANÝ NA PODPORU PODNIKANIA V MAĎARSKO-SLOVENSKOM PRIHRANIČNOM REGIÓNE

Slovak Business Agency sa zapojila do projektu CORD, realizovaného v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko, ktorého cieľom je prehĺbenie spolupráce v oblasti podpory cezhraničných aktivít začínajúcich a existujúcich podnikateľov a žien – podnikateliek.

Malé a stredné podniky (MSP), často označované ako opora európskej ekonomiky, zohrávajú významnú úlohu v regionálnom rozvoji. Keďže väčšina hospodárskeho rozvoja na Slovensku a v Maďarsku je sústredená v mestských oblastiach, systematická podpora podnikateľskej činnosti vo vidieckych oblastiach, ako aj služby, ktoré uľahčujú cezhraničné operácie nie sú dostatočné. Nižšiu úroveň podpory pociťujú najmä východné regióny a marginalizované skupiny.

Cieľom projektu CORD „Crossing Bridges with the Help of Ambassadors“, realizovaného v rámci programu Interreg V-A Slovakia Hungary Cross Border Cooperation Programme, je upevniť spoluprácu medzi organizáciami s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti podpory potenciálnych a existujúcich podnikateľov, ako aj internacionalizácie podnikania.

Aktivity projektu zahŕňajú mapovanie existujúcich služieb pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov a osobitne žien – podnikateliek so zameraním na podporu cezhraničných aktivít, ktoré sú dostupné v maďarsko-slovenskom cezhraničnom regióne. Výsledky mapovania budú použité pri následnom spoločnom rozvoji služieb na podporu podnikateľských aktivít v tejto oblasti.

Súčasťou aktivít projektu je aj prenos jedinečnej schémy ambasádorov siete Enterprise Europe Network Hungary, ktorá bola uznaná ako jeden z najefektívnejších nástrojov na zvýšenie informovanosti o službách EEN medzi potenciálnymi klientmi v Maďarsku.

Ambasádori sa stanú súčasťou podujatí zameraných na zvyšovanie motivácie a budovanie zručností určených pre záujemcov o podnikanie, začínajúcich podnikateľov a osobitne pre ženy, ktoré sa budú konať vo vybraných regiónoch Slovenska.

Na naplnení cieľov projektu bude pracovať medzinárodné konzorcium zostavené zo 6 partnerov pôsobiacich v regiónoch, na ktoré sa projekt CORD zameriava. Viac informácií o  partneroch projektu môžete nájsť na ich webových stránkach.

Vedúci partner:

Projektoví partneri:

Kontaktná osoba:
Katarína Gavalcová
Manager of International Activities
Telephone: +421 2 20 363 176
Email: gavalcova@sbagency.sk
Web: www.sbagency.sk