Newsletter č. 1: Predstavujeme Vám projekt CORD

Newsletter č. 1: Predstavujeme Vám projekt CORD

Malé a stredné podniky (MSP) sú často označované za oporu európskej ekonomiky. Zohrávajú významnú úlohu v regionálnom rozvoji, sú prítomné vo vidieckych oblastiach a menej rozvinutých regiónoch, vyznačujú sa väčšou zodpovednosťou voči ich zamestnancom a sú úzko previazané s miestnymi komunitami.

Tieto MSP sú častokrát úspešné, inovatívne a tak úzko prepojené s regiónom, že o rozšírení svojich aktivít za jeho hranice ani neuvažujú. Štatistiky naznačujú, že MSP aktívne na medzinárodnom trhu dosahujú vyššiu produktivitu, inovačnú aktivitu či zamestnávajú väčší podiel kvalifikovanej pracovnej sily.

Ekonomická aktivita je na Slovensku a v Maďarsku koncentrovaná najmä v mestách a  systematická podpora podnikania vo vidieckych oblastiach chýba. Zriedkavé sú tiež služby zamerané na podporu cezhraničných aktivít. Výsledkom je veľmi nízky ukazovateľ výkonnosti cezhraničnej aktivity, kde sa slovenské malé a stredné podniky radia až na pomyselný chvost rebríčka krajín Európskej únie.

Cieľom projektu CORD, ktorý je realizovaný v rámci programu Interreg Slovenská republika – Maďarsko, je upevniť spoluprácu medzi organizáciami poskytujúcimi podporu potenciálnym a existujúcim podnikateľom a zlepšiť efektivitu malých a stredných firiem pri vstupe na zahraničné trhy. Dôležitým cieľom je aj zlepšenie podmienok pre ženy podnikateľky.

Viac informácií sa dozviete na https://alkp.sk/category/cord/ a na facebookovej stránke projektu CORD.

Dosahovanie projektových cieľov bude zabezpečené prostredníctvom nasledovných aktivít:

  • Mapovanie potrieb existujúcich a potenciálnych podnikateľov v oblasti podpory cezhraničných aktivít
  • Mapovanie existujúcich služieb cezhraničnej spolupráce v prihraničných regiónoch
  • Vytvorenie podporných služieb cezhraničnej spolupráce medzi slovenskými a maďarskými organizáciami
  • Prezentovanie príkladov dobre praxe cez ambasádorov – podnikateľov, ktorí tieto služby efektívne využili
  • Pilotné podujatia – workshopy zamerané na budovanie podnikateľských zručností a networkingové podujatia s cieľom získania obchodných zákaziek a nových biznis partnerov

Partneri projektu CORD:

„Obsah tohto newslettera nemusí vyjadrovať oficiálné stanovisko Európskej Únie.“