Odporúčanie pre všetkých lektorov

Odporúčanie pre všetkých lektorov

Sme asociácia … s lektormi veľmi radi spolupracujeme. A spolupracovať chceme naďalej! A tak vám teda odporúčame, aby ste sa všetci (týka sa to lektorov, ktorí sú PO a FO-podnikatelia to znamená podnikateľské subjekty, ktoré vykonávajú lektorskú, alebo vzdelávaciu činnosť na základe Živnostenského listu resp. Osvedčenia o živnostenskom oprávnení)  prihlásili do Registra konečných užívateľov výhod.

Že netušíte o čo ide?

Tak čítajte:

V Registri konečných užívateľov výhod  (ďalej RKUV) musia byť zapísaní aj všetci subdodávatelia úspešného uchádzača v rámci verejného obstarávania.

(príklad: Úspešný uchádzač o zákazku v rámci verejného obstarávania na vzdelávanie je Asociácia lektorov a kariérnych poradcov (alebo akákoľvek iná inštitúcia, vzdelávačka…), subdodávateľmi sú lektori, ktorí budú realizovať v rámci zákazky vzdelávanie. Všetci títo lektori už musia byť v RKUV, inak ich ALKP nemôže zazmluvniť resp. objednať si ich služby. To znamená, že oslovovať na spoluprácu od 1.12.2015 budeme len lektorov, ktorí sú zapísaní v RKUV.) Toto sme nevymysleli my, toto nám káže zákon…

Registrácia v registri je BEZPLATNÁ! Všetky potrebné informácie k registrácii nájdete na stránke:

http://www.uvo.gov.sk/zaujemcauchadzac/registre-podnikatelov/informacie-k-registru-konecnych-uzivatelov-vyhod–4d0.html

Register konečných užívateľov výhod povinný pre úspešných uchádzačov aj ich subdodávateľov v rámci verejného obstarávania !

Register konečných užívateľov výhod (ďalej len RKUV)  slúži na overenie vlastníckej štruktúry podnikateľov, s ktorými sa uzatvára zmluva vo verejnom obstarávaní. Údaje v registri konečných užívateľov výhod sú zapísané na základe údajov uvedených v žiadosti o zápis do tohto registra.
Cieľom RKUV je, aby zmluvy vo verejnom obstarávaní uzatvárali iba subjekty so známou vlastníckou štruktúrou až po úroveň fyzických osôb.

Povinnosť byť zapísaný v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na zmluvy, koncesné zmluvy a rámcové dohody týkajúce sa nadlimitných zákaziek a podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, a to vo verejných obstarávaniach vyhlásených od 1. novembra 2015.

Od 1.12.2015 sa táto povinnosť vzťahuje aj na koncesné zmluvy a rámcové dohody týkajúce sa nadlimitných zákaziek a podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska(EKS) V zmysle OPET Čl. IV, bod 4.4 ak v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO, Zmluva nenadobudne účinnosť vôbec. Uvedené ustanovenie nadobúda platnosť od 1.12.2015.