Skúšky na overovanie odbornej spôsobilosti: LEKTOR

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov je oprávnená inštitúcia na vykonávanie skúšok na overovanie odbornej spôsobilosti čiastočnej kvalifikácie Lektor. Oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti bolo vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu dňa 10.6.2015, právoplatnosť nadobudlo  dňa 12.6.2015.

Číslo oprávnenia: 3319/2015/OPI-18/1

Staňte sa certifikovaným lektorom, zákon o celoživotnom vzdelávaní to bude vyžadovať…

Prihlásenie sa na skúšku

Stiahnite si formulár písomnej  žiadosti o vykonanie skúšky tu

Následne vyplňte tento on line formulár.

Písomnú žiadosť o vykonanie skúšky zasiela uchádzač na adresu

Asociácia lektorov a kariérnych poradcov

Kremnička 53

974 05 Banská Bystrica

K žiadosti o vykonanie skúšky uchádzač priloží

a) úradne osvedčenú kópiu dokladu o dosiahnutom stupni vzdelania,

b) úradne osvedčenú kópiu osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu, ktorý vedie k získaniu kvalifikácie, o ktorej overenie žiada, alebo potvrdenie zamestnávateľa o najmenej 5-ročnej praxi v príslušnom odbore

(pozn.: v prípade SZČO sa za potvrdenie o praxi považuje čestné prehlásenie takejto osoby)

c) doklad o zaplatení poplatku

Poplatok vo výške:  299 € je potrebné uhradiť na:

Číslo účtu: 5036419455/0900

IBAN: SK4309000000005036419455

BIC – SWIFT: GIBASKBX

Variabilný symbol:8888

Do poznámky pre prijímateľa uveďte účel: Certifikácia a Vaše meno a priezvisko

Plánované termíny skúšok : 25.1.2016, 18.4.2016, 11.7.2016 a 22.11.2016

Upozornenie: Oprávnená vzdelávacia inštitúcia, ktorej bola doručená žiadosť o vykonanie skúšky, nesmie podmieniť vykonanie skúšky absolvovaním akreditovaného vzdelávacieho programu v tejto vzdelávacej inštitúcii.

Uznávanie výsledkov ďalšieho vzdelávania a overenie a hodnotenie odbornej spôsobilosti fyzickej osoby podľa kvalifikačného štandardu a hodnotiaceho štandardu danej čiastočnej kvalifikácie sa uskutočňuje skúškou.

Skúšku tvorí teoretická časť a praktická časť, na ktorej výkon sa overuje dosiahnutá odborná spôsobilosť a ktorá je určená hodnotiacim štandardom. Uskutočňuje sa v ústnej forme a praktickej forme.

Skúška je verejná a uskutočňuje sa pred skúšobnou komisiou oprávnenej vzdelávacej   inštitúcie. Pred začatím skúšky uchádzač predloží predsedovi skúšobnej komisie doklad totožnosti.

Kritériom pri teoretických vedomostiach je 70% úspešnosť, pri nižšej úspešnosti uchádzač skúšku opakuje.

Kritériom pri praktických zručnostiach je zvládnutie 45 minútového lektorského vystúpenia so stanoveným cieľom vzdelávania, vhodný výber metód a foriem vzdelávania, ovládanie didaktických a technických pomôcok, dosiahnutie stanoveného cieľa vzdelávania, používanie odbornej terminológie.

Ak uchádzač vzdelávania  na záverečnej skúške neuspeje, má právo vykonať opakovanú  skúšku v plnom rozsahu, alebo len tú časť skúšky, ktorú vykonal neúspešne. Časť záverečnej skúšky, v ktorej uspel, sa uznáva.

Vzdelávací program zodpovedá nárokom uvedeným v kvalifikačných požiadavkách a hodnotiacich kritériách. Úroveň nadobudnutých všeobecných schopností je súčasťou hodnotiaceho štandardu (minimálna požiadavka úrovne ISCED 2C).

Po úspešnom absolvovaní záverečnej skúšky bude uchádzačovi vydané Osvedčenie o čiastočnej kvalifikácii.

Dokumenty na stiahnutie:

Formulár žiadosti o vykonanie skúšky

Potvrdenie zamestnávateľa o praxi v odbore

Čestné vyhlásenie o 5 ročnej praxi v odbore – SZČO

Kontakty

V prípade otázok píšte na alkp@alkp.sk alebo volajte : Mgr. Danka Kováčiková, 0915 204 227.