Akčný plán stratégie celoživotného vzdelávania r. 2011

Akčný plán plnenia Stratégie celoživotného vzdelávania 2011 (ďalej len „akčný plán“) podporuje konkrétnymi opatreniami Stratégiu celoživotného vzdelávania 2011 (ďalej len Stratégia 2011“) tak, aby bolo možné jej hlavné vízie konkrétne premietnuť do praxe.

Hlavným cieľom Stratégie 2011 je posilniť povedomie jednotlivca o potrebe jeho permanentného vzdelávania sa, ktoré mu poskytne zručnosti a schopnosti pre udržateľnú zamestnateľnosť, pre uplatnenie sa v spoločnosti a pre rozvoj jeho osobných záujmov.

Akčný plán rozvíja tieto vízie spôsobom, ktorý poskytne jednotlivcovi dostatok informácií o možnostiach ďalšieho vzdelávania, informácie o vedomostiach, zručnostiach a schopnostiach, ktoré sú vyžadované trhom práce, ale aj priestor pre kontinuálne vzdelávanie, vzdelávanie seniorov, záujmové a občianske vzdelávanie, ktoré obohacuje jeho osobnostný rozvoj.

Na stiahnutie:

akčný plán stratégie czv r.2011