Kam kráča celoživotné vzdelávanie?

Tento článok si prečítajte v prípade, že :

1. Sa chcete dozvedieť, či sa nám podarilo zodpovedať túto (rečnícku) otázku. Dá sa vôbec na  rečnícku otázku odpovedať?
2. Chcete inovovať vaše školenia tipmi, ktoré sa v tomto článku stopercentne nachádzajú.
3. Sa neštítite nasávať nové informácie.

Kam kráča celoživotné vzdelávanie?

My v ALKP sme to tiež chceli zistiť! Práve preto sme sa vybrali na konferenciu QUO VADIT celoživotné vzdelávanie, ktorú pri príležitosti osláv 95. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len UK)  a 10. výročia Centra ďalšieho vzdelávania UK zrealizovalo Centrum ďalšieho vzdelávania UK. Konferencia sa konala dňa 25.6.2014 v hoteli Sorea Regia v Bratislave pod záštitou rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., ktorý konferenciu slávnostne otvoril.
Za tím ALKP sa konferencie zúčastnila Danka a Roman. Usilovne si písali poznámky, aby vám vedeli hodnoverne zreprodukovať, čo je nové vo svete celoživotného vzdelávania a kam vlastne kráča….

index(1)

Zdroj obrázka: Centrum ďalšieho vzdelávania UK

V rámci konferencie vystúpilo mnoho fundovaných odborníkov – speakrov z rôznych oblastí vzdelávania – jazyky, mediácia, digitálne technológie, lekárstvo. Na konferencii okrem slovenských hostí vystúpili ajzahraniční  –  zo Srbska, Českej republiky a z Holandska. Po rokovaní v pléne sa hostia rozdelili do 2 sekcií. 1. sekcia – Lektor – osobnosť, lektorské zručnosti a inovácie vo vzdelávaní. 2. Sekcia – Quo vadit celoživotné vzdelávanie.

140630_cdv_uk_vyrocie_1__600x400_

Zdroj obrázka: Centrum ďalšieho vzdelávania UK

My sme zvolili sekciu 1 a pred erudovaným publikom prezentovali „našu / aj vašu “ Asociáciu lektorov a kariérnych poradcov, jej aktivity, ciele a vízie. Zároveň sme v rámci neformálnych diskusií zaznamenali výrazne pozitívny ohlas na myšlienku založenia inštitúcie, ktorá sieťuje lektorov a kariérnych poradcov.

Odchádzali sme veľmi spokojní, pyšní, plní dojmov a nových informácií.

index_roman

Zdroj obrázka: Centrum ďalšieho vzdelávania UK

Všetky prednesené príspevky boli kvalitné, ale dva priam vynikali.

Prvý z nich bol príspevok Mgr. Ivany Miklovič, PhD. (lektorka, autorka knihy Lektorské zručnosti, http://www.gtog.eu/). Ivana sa vo svojom príspevku zaoberala Lektorskými zručnosťami a tipmi z praxe.Nemôžeme inak, len skonštatovať, že Ivana je zanietená a energická lektorka, ktorú by sme chceli dať „na piedestál“ a ukazovali by sme ju tam ako vzor pre všetkých lektorov!

A prečo? Ako to vlastne Ivana robí?

Určite sa veľa vzdeláva a pracuje aj sama na sebe.

Aké sú jej tipy z praxe na pútavé školenie?

Ivana vychádza z premisy, že doba sa mení a tak isto sa menia aj účastníci školenia. Títo účastníci už nechcú byť len pasívnymi, nechcú sa zúčastňovať školení v ktorých nevidia prepojenie na prax.

A tak prvým prvkom, ktorý „ozvláštni“ školenie je emočný stav. Radí, aby ste ho cielene vyvolali, lebo účastníci si dokážu viac zapamätať. Najväčšiu šancu uspieť máte, keď sa dotknete srdca človeka.

Dôležitý je tiež rytmus školnia. Školenie by malo prechádzať týmito fázami: vzbudenie záujmu (záujem môžete vzbudiť napríklad nejakou provokatívnou otázkou), tvorivý nepokoj resp. búrka (riešenie nejakej situácie),kotvenie v praxi.

Dôležitú úlohu v „oživovaní“ školenia majú tiež motivačné prvky, citáty a príbehy. Ak raz pôjdete na Ivanine školenie, uvidíte visieť na stene motivačné citáty.

Ivana tiež radí, aby sme pri spätnej väzbe hovorili pravdu, bez zbytočného toku slov. Tak, aby sme vyjadrili pointu.

Odporúča tiež používať pri vedení školenia prvok prekvapenia – napríklad tak, že tradičnú tému spracujete netradične. Prinesiete niečo nové.

Dôležitou, priam nevyhnutnou súčasťou školenia je zanietený lektor (musí „horieť“ pre svoju prácu).

Nevyhnutnosťou je tiež prepojenie školenia s praxou – a preto sa vždy, keď pripravujete školenie spýtajte: ako školenie pomôže klientovi v praxi?

Toto všetko „zasaďte“ do prostredia, ktoré je bohaté na zmysly. Ivana to robí plagátmi s inšpiratívnymi obrázkami, hudbou – ňou pôsobí na zmysly a vytvára emócie. Ráno – na začiatku školenia pustí účastníkom pokojnú hudbu, v procese školenia, keď si to situácia vyžaduje pustí dynamickejšiu hudbu…

Nás tieto Ivanine tipy neuveriteľne oslovili. A vás?

Nezabúdajte že, každé školenie je iné a na každé školenie sa musíte poriadne pripraviť.

index_miklovič

Zdroj obrázka: Centrum ďalšieho vzdelávania UK

Autorom druhého príspevku, ktorý v nás zanechal stopu je doc. RNDr. Juraj Vantuch, CSc.

S miernym pátosom a veľmi odborne priniesol odpoveď na otázku Kam kráča celoživotné vzdelávanie (ďalej len CŽV) a ako k tomu prispieva tvorba politík CŽV u nás v porovnaní s krajinami EÚ.

Jemne ironicky, ale za to veľmi pravdivo poznamenal, že Slovensko je mimoriadne úspešná krajina – v exporte vysokoškolských študentov do zahraničia (a teda nielen automobilov).

Otázne je, či nám niekedy nebudú chýbať. Nebudú?

Ďalším faktom našej reality je, že Slovensko, aj napriek solídnemu rastu HDP, investovalo a investuje veľmi málo do vzdelávania.

Podiel dospelých na celoživotnom vzdelávaní je stabilne pod 5 % (pričom v roku 2013 to bolo 2,9 %!). Napríklad v Estónsku na celoživotnom vzdelávaní participuje 12 % populácie.

Na doplnenie tejto štatistiky nám nedá nespomenúť, že Estónci investujú 3 % HDP do vzdelávania, výskumu…

Slovenská investícia do výskumu a vzdelávania je 1 % z HDP!

Našim špecifikom je tiež produkcia množstva strategických dokumentov, stratégií celoživotného vzdelávania.

Sme krajinou stratégií? 

Rok 2004: Koncepcia CŽV v SR
Rok 2006: 1. Stratégia CŽV (bez nároku na štátny rozpočet, bez pripomienok)
Rok 2011: 2. Stratégia CŽV (bez opatrení, Akčný plán nepredložený vláde!)
Rok 2014: Národný program reforiem

Pán Vantuch poznamenal, že príčinami neúčinnosti stratégií sú chýbajúce finančné prostriedky, nedostatočné implementačné kapacity a tiež „akožizmus“ – teda sformulujeme si veľké ciele, ale nepovieme ako sa k nim chceme dopracovať, je však nutné vykonať štúdie!

Táto konferencia skutočne vynikala kvalitou a my ďakujeme organizátorom za to, že nás pozvali.

Na záver inšpiratívny citát, ktorý odznel na konferencii a vnímame ho a ako posolstvo:

„Učte sa celý život, ako keby ste sa hnali za niekým, koho nemôžete dohoniť a ako keby to bol niekto, koho nechcete stratiť.“ Konfúcius

Celú fotogalériu nájdete tu:

https://www.dropbox.com/sh/06jfaxm9zp243ca/AAA2MVvNHJBP0g_VEt4lozoua#/

Viac informácií nájdete tu:

http://www.uniba.sk/index.php?id=3459&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=3650&tx_ttnews[backPid]=18&cHash=2add6d26e9